Flyktningteamet i Rælingen

I Rælingen jobber flyktningenheten som et tverrfaglig team og er tett på både deltakere og arbeidsgivere. Teamet følger opp deltakere i arbeid og gir god informasjon til arbeidsgiveren om deltakere som er ute på praksis. Teamet følger også opp arbeidsplasser som ansetter deltakere etter at introduksjonsprogrammet er over.

Nøkkeltall for Rælingen

17185 innbyggere i kommunen (2015)

16,3 % andel innvandrere (2015)

33 deltakere i introduksjonsprogram (2015)

71% andel innvandrere i arbeid (2013)

Finn flere tall for Rælingen

Bred og sammensatt kompetanse

De ansatte i flyktningenheten har ulik kompetanse med seg inn i teamet. Til sammen dekker de fagområdene barnevern, flerkulturell forståelse, sosialantropologi, internasjonalt helsearbeid, sykepleie, helsesøster og psykologi.

Med denne måten å jobbe på har flyktningenheten over en ti-års periode opparbeidet gode relasjoner med relevante arbeidsgivere. Kommunen får en langsiktighet og forutsigbarhet i sitt arbeid med flyktninger.

Kontaktperson Rælingen kommune

Narges Pourzia, avdelingsleder, flyktning- og inkluderingstjenesten

Telefon

48 16 75 12

Gir arbeidsplasser

Teamet fungerer som en brobygger mellom deltakere og arbeidsgivere. Samarbeid med arbeidsgiver er i stor grad preget av uformell kontakt. Dette gir en fleksibilitet i arbeidet. Både deltakere og arbeidsgivere får anledning til å ta opp små og store saker som dukker opp underveis. Dette er tillitsskapende og arbeidsgivere blir mer positive til å ansette personer fra praksis når de vet at de kan få oppfølging også etter introduksjonsprogrammet. 

Helsekurs som forbereder og forebygger

For å forberede deltakere på forventninger i arbeidslivet har Rælingen kommune innført obligatorisk helsekurs som en del av introduksjonsordningen. Temaene i kurset spenner fra kulturforståelse, migrasjonsfasene, depresjon, enkel traumepsykologi og selvhjelpsmetoder.

I Rælingen opplever de at helsekurset virker forebyggende. Kurset skal gi deltakeren en forståelse av hva som forventes og gir samtidig følelse av mestring. Det gir grunnlag for en god relasjon mellom deltaker og arbeidsgiver. 

Kurs i depresjonsmestring, samliv, arbeidstrening, bolig og familieplanlegging er eksempler på andre kurs som tilbys.

Det er den tverrfaglige kompetansen i teamet som har bidratt til at kommunen har kunnet utvikle og tilby disse kursene. Teamet bruker i liten grad ekstern konsulenthjelp.