Hva brukes NIR til?

  • Kommunene bruker Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for å registrere enkeltpersoners deltakelse i introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og norskopplæring for asylsøkere.
  • IMDi benytter dataene registret i NIR til bl.a. å følge deltakelsen og utviklingen i de ulike ordningene. Dette er noe IMDi rapportert hvert år på og bruker i sin offisielle statistikk.
  • NIR-registreringer er dokumentasjon på gjennomført opplæring som skal ligge til grunn for vurdering av permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.
  • Fra rapporteringsår 2017 skal også SSB benytte NIR som datagrunnlag. Dette betyr for kommunen at SSBs KOSTRA-rapportering (skjema 11b) vil utgå fra 2018. 

Les mer om dette i NIR-forskrift.

Når IMDi lanserer nytt verktøy for bosetting våren 2017, vil dette blant annet medføre at NIR får et nytt visuelt design. IMDi vil da tilby et IMDinett som inneholder både NIR, bosetting og norsktilskudd.

Kommunens forvaltningsansvar

Kommunen skal fatte vedtak om at personen får eller ikke får tilbud om norskopplæring eller introduksjonsprogram, og samtidig opplyse om klageadgang. Dette gjelder også personer som kommunen ikke er forpliktet å tilby introduksjonsprogram til, men som kan få tilbud.

Kommunene er avhengige av et så korrekt NIR som mulig for å kunne forvalte og oppfylle sine forpliktelser i henhold til introduksjonsloven. Kommunen kan imidlertid ikke fatte vedtak eller la være å fatte vedtak etter introduksjonsloven, utelukkende basert på opplysninger i NIR. Det er kommunens ansvar å undersøke fakta og vurdere den enkelte persons rettigheter til norskopplæring og introduksjonsprogram.

Utvidet etterregistreringstilgang

Kommunen skal registrere data i NIR fortløpende, med en mulighet til etterregistrering i to måneder. Det har dessverre vært betydelige feil i NIR som har ført til at denne registreringsplikten har vært vanskelig å overholde.

Derfor er det nå lagt til rette i NIR for en utvidet etterregistrering 24 måneder bakover i tid. Dette kan kommunen gjøre fram til 15. mai 2017, uavhengig om kommunen bruker eget fagsystem eller registrerer direkte i NIR.

Kjente feil og status for feilretting

Nasjonalt introduksjonsregister ble første gang lansert i 2005. En ny versjon av registeret, basert på dagens teknologi og mer automatisering, kom i 2015.

Et nytt NIR har dessverre vært heftet med en del feil siden lansering i mars 2015. IMDi har jobbet kontinuerlig for å rette disse feilene, og samtidig videreutviklet registeret for å ivareta endringer som har kommet som følge av lov, forskrift eller andre pålegg. Under følger en oversikt over de mest sentrale feilene og hva du kan gjøre i påvente av feilretting.

Kategoriberegninger for rett og/eller plikt til norskopplæring og introduksjonsprogram

Vi har utfordringer med at noen personer står i NIR med lukkede kategorier, dvs. kategori «ikke gjeldende». Disse personene kan imidlertid ha rett og/eller plikt til å delta i norskopplæring eller introduksjonsprogram. Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende:

  • Personer som er familiegjenforent med norsk/nordisk statsborger, kan vises med feilaktig lukket kategori «rett og/eller plikt norsk».
  • Personer der oppholdstillatelse er utgått men det er søkt om fornyelse, kan vises med feilaktig lukket kategori. 

Dette skal du gjøre i slike tilfeller:

Adressevisninger og kommunetilhørighet

De største feilene knyttet til oppdatert adresse i NIR er rettet. Det er nå innført fast overføring av adresser fra Det Sentrale Folkeregisteret, og det er viktig at kommunen informerer nyankomne innvandrere om at de skal melde adresseforandring til Folkeregisteret.

Dersom du opplever feil, registrer supportsak hos IMDinett-support med så nøyaktig beskrivelse som mulig, med referanse til DUF-nummer.

NIR og kommunale fagsystemer

Mange kommuner bruke egne fagsystemer for å registrere deltakelse i introduksjonsprogram og norskopplæring. Disse systemene skal både hente data fra og sende data til NIR.

En del kommuner kan imidlertid erfare ulike utfordringer med overføring av data mellom sitt kommunale fagsystem og NIR. IMDi jobber med å utbedre dette innenfor dagens overføringsløsning. I mellomtiden kan kommunen gå direkte inn i NIR og registrere der. Det er særlig viktig at kommunene registrerer avslutningsårsak for deltakere som har avsluttet introduksjonsprogram i 2016. Hvis det ikke lar seg gjøre å registrere direkte i NIR, må kommunen melde inn en supportsak om overføringsfeil til IMDinett-support.

Vi har også startet et arbeid med å omgjøre hele mekanismen for overføring mellom fagsystem og NIR. Denne utviklingen vil foregå 2017 i et samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS).

Veiledning og support

På denne siden finner du opplæringsvideoer om bruk av NIR, samt en praktisk guide til registrering i NIR.

Hvis du trenger hjelp med konkrete saker, må du melde inn en sak til IMDinett-support, med så nøyaktig beskrivelse som mulig, og med referanse til DUF-nummer. Det er superbrukere og administrativ bruker i kommunen som har tilgang til IMDinett supportportal.

Fram til 15. januar vil IMDinett-support prioritere saker som handler om kommunens registrering av avslutningsårsaker i introduksjonsprogram. Marker gjerne slike saker med «årsrapportering» i overskriften. 

Siden lasering av nye NIR har IMDinett-support hatt stor pågang med påfølgende lang responstid. I takt med en bedret situasjon vil kommunene få raskere tilbakemelding på supportsaker. Hvis du ser at din henvendelse er blitt løst, men fortsatt står markert som «åpen» i portalen, kan du selv gå inn å lukke denne.