• Stønaden er på årsbasis lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Stønaden er imidlertid to tredjedeler for deltakere under 25 år.
  • Stønaden er skattepliktig.
  • Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge et individuelt tilpasset program, mens deltakeren forplikter seg til å følge dette.
  • Stønaden er lik for alle deltakere uten hensyn til individuelle behov eller familiesituasjon.
  • Deltakelse i programmet er obligatorisk.
  • Ved ugyldig fravær blir stønaden redusert.

Satsene er basert på reelle utgifter

Introduksjonsstønaden er ment som inntektssikring for deltakerne på Introduksjonsprogram, og kan langt på vei anses som vanlig lønnsgodtgjørelse.

På lik linje med vanlig lønn, er satsene basert på de reelle utgiftene den enkelte har og er uavhengig av eventuelt forsørgeransvar.

En deltaker uten barn får samme stønad som en deltaker med forsørgeransvar. Slik skiller stønaden seg fra økonomisk sosialhjelp, som følger et prinsipp der ytelsene øker med utgifter knyttet til forsørgeransvar og lignende.

I motsetning til økonomisk sosialhjelp, kan en mottaker av introduksjonsstønad tjene så mye vedkommende selv ønsker ved siden av deltakelse i introduksjonsprogrammet, uten å bli trukket i stønaden. Men hvis lønnet arbeid inngår i selve introduksjonsprogrammet, reduseres introduksjonsstønaden tilsvarende den tid arbeidet tar.

Fravær gir trekk - skal stimulere til egeninnsats

I forarbeidene til loven blir det lagt vekt på at fravær av motregningsordning er med på å stimulere til egeninnsats - noe som kan danne grunnlag for bedre tilknytning til arbeidslivet senere.

En problemstilling som kan oppstå i forlengelse av dette, er hvorvidt en deltaker som har fullt opp med arbeid utenom programtiden virkelig har behov for grunnleggende kvalifisering.

Kanskje burde vedkommende skrives ut av programmet, siden overgangen til det ordinære arbeidslivet tydeligvis har vært vellykket?

Denne type saker kan by på vanskelige vurderinger for kommunen. Her må det legges vekt på forhold som om arbeidet kan danne grunnlag for fast inntekt også i fremtiden.

Danner ikke grunnlag for pensjonspoeng

Selv om introduksjonsstønaden ligger tett opp mot vanlig lønnsinntekt, er det flere forhold som avviker fra dette - eksempelvis at stønaden ikke danner grunnlag for pensjonspoeng.

Hva skjer dersom en person ikke deltar?

De rettslige konsekvensene av ikke å delta på introduksjonsprogram, er ikke fullt ut regulert i introduksjonsloven. Ved ureglementert fravær skal det trekkes i introduksjonsstønaden, og det kan vurderes midlertidig eller permanent stans.

Den viktigste sanksjonen er imidlertid ikke tatt inn i introduksjonsloven, men følger av sosialtjenestelovens vilkår for å kunne få innvilget økonomisk sosialhjelp. Etter sosialtjenesteloven må alle andre former for understøttelse være forsøkt, før en kan innvilges sosialhjelp.

Introduksjonsstønaden anses her som understøttelse. Hadde vedkommende deltatt på introduksjonsprogram ville en kunne ha forsørget seg ved denne.

Flyktningstipend faller bort hvis du mottar introduksjonsstønad

Det er fra skoleåret 2011-2012 endringer i forskrift om utdanningsstøtte til flyktninger. Merk at retten til flyktningstipend faller bort hvis du mottar introduksjonsstønad. Les mer her: