IMDi Nord utlyser FoU-midler

IMDi Nord inviterer offentlige virksomheter i Nordland, Troms og Finnmark til å søke tilskuddstildeling av regionale forsknings- og utviklingsmidler innenfor tre områder: bosetting, kvalifisering og likeverdige offentlige tjenester. Søknadsfrist er satt til 1. mai.

– Formålet med tiltaket er å fremme kommunene i de tre nordligste fylkene som attraktive bo-, kvalifiserings- og arbeidssteder. Det skal også stimulere til god integrering av flyktninger og innvandrere, sier regiondirektor i IMDi Nord Dulo Dizdarevic.

Prioriterte prosjekter

Prosjektbidrag som understøtter en eller flere av følgende mål vil bli prioritert:

  • Rask bosetting i kommune
  • Videreutvikling av god kvalitet og målstyring av lokalt kvalifiseringsarbeid
  • Implementering av mangfoldsperspektiv i kommunal virksomhet

IMDi imøteser spesielt gode prosjekter og tiltak som har et tydelig fokus på godt bosettingsarbeid og kvalifisering for utdanning og arbeid.

FoU-midlene er et søknadsbasert virkemiddel som omfatter utviklingsrettede prosjekter. Det kan ytes økonomisk bistand til gjennomføring av analyser og utredninger, utarbeidelse av strategier og handlingsplaner, kompetanseheving og samarbeidstiltak. Midlene kan ikke benyttes til driftsformål eller investering i driftsmidler.

Samlet FoU-beløp i 2012 som kan fordeles på prosjekter som fyller kravene er NOK 985.714,-. Tilskuddsmidler fra IMDi kan normalt ikke utgjøre mer enn 50 prosent av total prosjektramme.

Generell søknadsinformasjon

  • Hvem kan søke: offentlige virksomheter i Nordland, Troms og Finnmark
  • Samarbeid: Prosjektbidrag hvor kommunen samarbeider med andre aktører, for eksempel NAV lokalt, Husbanken, næringsliv og frivillige organisasjoner, vil bli prioritert.
  • Frist: Søknad må være IMDi Nord i hende innen 01. mai 2012.
  • Utbetaling: Prosjektmidler vil kunne utbetales iht. godkjent finansieringsplan og avhengig av plan for fremdrift og fordelt mellom oppstart, underveis- og sluttrapportering.
  • Kontaktperson i IMDI Nord: Lars Erik Lillefloth

Mer informasjon om tema til aktuelle FoU-tiltak finnes i den vedlagte utlysningsteksten. Vi ber også om at vedlagte mal benyttes for prosjektsøknader.

Stor konkurranse om tilskuddsmidlene i 2012

Til sammen 61 prosjekter vil motta støtte gjennom IMDis tilskuddsordninger til frivillig virksomhet i år. Dette gjelder prosjekter rettet mot forebygging av tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og prosjekter for informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere.

IMDi mottok søknader om til sammen 57,6 millioner kroner fordelt på 118 prosjekter. IMDi har vel 15,5 millioner kroner til fordeling på disse ordningene.

Direktoratet kan med glede konstatere en økt profesjonalisering i utviklingen av organisasjonene og en mengde gode søknader.

- Det er gledelig å registrere at det er stort engasjement om prosjekter som førte til så mange gode søknader, selv om det fører til stor konkurranse om midlene. IMDi måtte foreta harde prioriteringer, både mellom ulike prosjekter og mellom antallet prosjekter og tilskuddenes størrelse, sier Morten Tjessem, leder for seksjon for inkludering og deltakelse i IMDi Øst.

Oversikt over prosjekter som fikk tildelt tilskuddsmidlene finner du vedlagt nederst på siden.

Prosjekter med overføringsverdi prioriteres

Før tildelingen foretar IMDi grundige vurderinger av alle søknader. Hver søknad behandles individuelt, og tilskuddene fordeles etter de kriteriene som settes i rundskrivene.

IMDi har i år prioritert prosjekter som kan være med på å utvikle metoder for god integrering. Dette er prosjekter som kan ha overføringsverdi, og som kan bidra til mer kunnskap om integreringsprosessene i samfunnet.

I tildelingsprosessen blir det også foretatt en avveining mellom oppstarten av nye prosjekter og videreføringer av tidligere prosjekter. I år har IMDi valgt å vektlegge videreføringer av tvangsekteskapsprosjekter, siden disse går inn i handlingsplanens siste år.

IMDi ønsker også å stimulere økt lokalt samarbeid. Derfor ble samarbeidsprosjekter mellom tradisjonelle frivillige organisasjoner og innvandrerorganisasjoner eller mellom frivillige organisasjoner og kommuner prioritert i år.

I tillegg blir det gitt tillskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet i statsbudsjettet.

Enslige mindreårige i arbeid og utdanning

Siden 1996 og frem til utgangen av 2009 har i overkant av 9000 enslige mindreårige søkt om asyl i Norge. Litt over 3000 av disse har fått opphold og blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger. En ny rapport fra SSB viser at to tredeler av dem var kommet i arbeid eller utdanning i slutten av 2009.

Rapporten ”Enslige mindreårige flyktninger i arbeid og utdanning” tar for seg hvor de enslige mindreårige flyktningene kommer fra, hvor i Norge de bor, og deretter hvordan de klarer seg i arbeidsmarkedet og utdanningssystemet.

Flest enslige mindreårige flyktninger fra Asia, og særlig Afghanistan

Nær seks av ti av de enslige mindreårige flyktningene som er blitt bosatt i Norge fra midten av 1990-tallet og utover 2000-tallet har bakgrunn fra Asia. Nær fire av ti har bakgrunn fra Afrika. Det har kommet flest enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan, fulgt av Somalia, Irak, Sri Lanka og Etiopia. Hele 85 prosent av alle enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i Norge, kommer fra disse landene.

Klar overvekt av gutter

Det er en klar overvekt av gutter blant de enslige mindreårige flyktningene. I gruppen som ble bosatt i Norge i årene 1996 til 2009, var nær åtte av ti gutter. Blant enslige mindreårige fra Afghanistan var hele 98 prosent gutter, mens blant de fra Irak var 97 prosent gutter. Andre land har en jevnere kjønnsfordeling; blant dem fra Somalia var seks av ti gutter, mens det har vært en liten overvekt av jenter blant dem som kommer fra Etiopia og Eritrea.

Halvparten var 16 år eller yngre ved bosetting

Vel halvparten av de enslige mindreårige flyktningene som ble bosatt i Norge i perioden 1996-2010, var 16 år eller yngre ved bosetting. 15 prosent var 18 år eller eldre da de ble bosatt i Norge.

Nær to av tre er i arbeid eller under utdanning

64 prosent av de i aldersgruppen 18-29 år, som kom til Norge som enslige mindreårige fra 1996 til 2009, var i arbeid eller under utdanning ved utgangen av 2009. Dette er en god del lavere enn i befolkningen totalt, hvor 85 prosent er i arbeid eller under utdanning. Blant norskfødte med innvandrerforeldre i samme aldersgruppe er andelen på 83 prosent. Andelen enslige mindreårige flyktninger som er i arbeid eller under utdanning, er på samme nivå som for flyktninger ellers i samme aldersgruppe. Likevel er andelen blant enslige mindreårige lavere enn for flyktninger som har ankommet som barn sammen med sine foreldre. Den sistnevnte gruppen har en aktivitetsstatus som ligger på nesten samme nivå som norskfødte med innvandrerforeldre.

Nye filmer i Biblioteket mars 2012

Menneskehandel, barnesoldater, barn på flukt - fortalt på beste vis gjennom filmene "The wistleblower", "Le Havre" og "En mann som skriker".

MoM-biblioteket satser på filmer i vår formidling av faget migrasjon og integrering. Vi ser det som en viktig kilde til forståelse og fordypning.

Det finnes et utvalg av både dokumentar- og spillefilmer hos oss. Der det er mulig forsøker vi å dekke land og områder som ikke så lett kommer til syne ellers.

Hva skjer

Aktuelle lenker