Under finner du alle tilskuddsordninger IMDi forvalter til kommunene, frivillig virksomhet og virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor. Hver av ordningene har eget rundskriv som beskriver retningslinjene for det enkelte tilskuddet. Rundskrivene for 2015 legges ut fortløpende.

Enkelte av tilskuddsmidlene går til prosjekter og utviklingsarbeid og sees i sammenheng med øvrige midler som IMDi disponerer til kunnskapsutvikling.


Tilskudd til kommunene

Integreringstilskudd utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunenes bosettings- og integreringsarbeid. Dette er ordninger som har mer varig karakter, og hvor satser og enkelte elementer kan justeres.

Andre tilskudd er i større grad rettet inn mot satsningsområder og politiske prioriteringer som kan endres over tid ut fra skiftende behov. Dette er tilskudd hvor innrettingen av midlene kan variere fra år til år.  


Tilskudd til frivillig virksomhet

Gjennom statlige tilskuddsordninger støtter IMDi frivillige organisasjoner som kan bidra til å øke innvandreres deltakelse i samfunnet. Dette omfatter både innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet. Det kan gis støtte både til drift og til tiltak og prosjekter.

Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet er øremerket den enkelte organisasjon gjennom vedtak i Stortinget under behandlingen av statsbudsjettet. Dette betyr at det ikke lenger er en søknadsbasert ordning.

Se også: oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner


Tilskudd til virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor

Formålet med tilskuddsordningen er at flere personer med innvandrerbakgrunn får muligheter til å bruke kompetansen sin ved at flere virksomheter etablerer mentor- eller traineeordninger for denne gruppen.