Tilskudd til kommunene:


Tilskudd til frivillig virksomhet:

Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet er øremerket den enkelte organisasjon gjennom vedtak i Stortinget under behandlingen av statsbudsjettet. Dette betyr at det ikke lenger er en søknadsbasert ordning.


Tilskudd til virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor: