Når du leser tallene i denne rapporten, vær oppmerksom på at en og samme sak kan fanges opp av ulike ordninger, og kan derfor gå igjen i flere tabeller. Tabellene for de ulike ordningene må derfor leses hver for seg.

Integreringsrådgivere

Integreringsrådgivere arbeider ved utvalgte utenriksstasjoner i land hvor større innvandrergrupper i Norge kommer fra, og hvor tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse kan forekomme.

  • Integreringsrådgivere håndterte 154 nye saker i 2015, en økning fra 136 saker i 2014.
  • Det er flest saker i kategorien «andre familierelaterte saker» (38 prosent). Deretter kommer kategoriene «etterlatt i utlandet» (23 prosent) og «frykt for tvangsekteskap» (22 prosent). Seks av sakene gjaldt gjennomførte tvangsekteskap.
  • I 21 prosent av sakene tok personen selv kontakt med integreringsrådgiveren, mens i 11 prosent av sakene tok den utsattes familie kontakt. Åtte prosent av sakene var henvendelser via Utenriksdepartementet, noe som er en økning fra tidligere perioder.

Minoritetsrådgivere

Minoritetsrådgivere tjenestegjør ved et utvalg videregående og ungdomsskoler som har en stor andel elever med minoritetsbakgrunn.

  • I løpet av 2015 rapporterte minoritetsrådgivere om 147 nye saker. Det er omtrent på samme nivå som i fjor (157 saker).
  • Flest saker gjaldt ekstrem kontroll (38 prosent), trusler/vold (27 prosent) og frykt for tvangsekteskap (20 prosent).
  • Nesten halvparten av sakene (48 prosent) kom til minoritetsrådgivere via en annen ansatt i skolen, enten på samme skole eller en annen skole. Personen som er utsatt tok selv kontakt i 20 prosent av sakene.

Se flere rapporter om

tvangsekteskap  og  imdis arbeid .