Nøkkeltall for sysselsetting

Dette er nøkkeltall for sysselsetting og arbeidsledighet blant innvandrere i Norge per 4. kvartal 2014:

  • 381 800 innvandrere var sysselsatt. Dette utgjør 63,4 prosent av alle innvandrere i alderen 15-74 år. Tilsvarende tall for befolkningen for øvrig var 68,5 prosent.
  • Om lag 23 400 flere innvandrere var i arbeid sammenlighet med året før. Dermed stod de for 76 prosent av sysselsettingsveksten i hele landet i samme perioden. Innvandrere fra EØS-landene bidro mest til denne veksten.
  • Om lag 7 prosent av innvandrere var registrert som arbeidsledige. Denne andelen er tre ganger så høy som for resten av befolkningen, og forskjellen har vært relativt uendret over tid.

Variasjoner i sysselsettingen

Det er store forskjeller i sysselsettingen og arbeidsledigheten mellom personer med ulik landbakgrunn, botid i Norge, innvandringsgrunn, og mellom kvinner og menn.

De som har kommet til Norge som flyktninger, som har lavt utdanningsnivå og kort botid i Norge, har lavere sysselsetting enn snittet blant innvandrere. På den andre enden av skalaen finner man innvandrere fra EØS-land, som har høyere sysselsetting enn befolkningen for øvrig. Dette henger sammen med at de i stor grad kommer til Norge på grunn av arbeid.

Henter figur...

Det norske arbeidslivet stiller store krav til formell utdanning. I de fleste jobber kreves det at en minst har utdanning på videregående skolenivå, og et visst nivå av norskkunnskaper. Innvandrere er overrepresentert i yrker uten krav til utdanning. De jobber oftere ufrivillig deltid og har oftere korttidsengasjementer enn andre.

Samtidig er innvandrere oftere overkvalifisert for den jobben de har enn befolkningen for øvrig. 43 prosent av personer fra Afrika, Asia, mv. med høyere utdanning var ansatt i yrker som ikke krever høyere utdanning. Blant innvandrere fra EU, USA mv. er tilsvarende andel 34 prosent. Hos befolkningen for øvrig med høyere utdanning er 11 prosent overkvalifisert for jobben de har.

Kilder

SSB:

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2014, 4. kvartal

Overkvalifisering blant innvandrere 2007-2012

Andre kilder:

OECD: Migration - Foreign-born employment

Rapport: Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad. Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv (Rapport 2012:001, Institutt for samfunnsforskning).  

Andre temaer