Kartlegging av deltakeren

Kommunen skal lage den individuelle planen på bakgrunn av en kartlegging av deltakeren. Karleggingen består av dokumentasjon på kompetanse og erfaringer, informasjon og tidligere kartlegginger fra mottak og UDI, og opplysninger personen selv oppgir.

Helsepersonell, pedagoger fra voksenopplæringen og veiledere hos Nav og i skolen er fagpersoner som kan ha viktige innspill til hvordan individuell plan bør utformes.

Kartlegging for individuell plan bør minst inneholde informasjon om deltakerens:

  • utdanningsbakgrunn
  • arbeidserfaring
  • botid i Norge
  • framtidsplaner
  • tidligere norskopplæring før bosetting
  • kunnskaper i fremmedspråk
  • grunnleggende ferdigheter
  • behov for spesiell tilrettelegging av tiltak

Dokumentasjon og godkjenning av utdanning og kompetanse

Et kurs for deg som skal gi innvandrere råd og veiledning om ulike godkjenningsordninger. Kurset passer for programrådgivere i introduksjonsprogram, veiledere i Jobbsjansen, ansatte i NAV og lærere i voksenopplæringen.

Papirer og dokumentasjon gir ikke alltid det fulle bildet av en persons kompetanse. Det er viktig å stille utdypende spørsmål om arbeidserfaring fra utlandet; Be gjerne deltakeren beskrive tidligere arbeidsoppgaver. Det kan være smart å bruke tid på å fortelle hvordan ulike yrker praktiseres her i Norge, og hva slags ferdigheter som kreves i ulike yrker.

Behov for opplæring

Behov for grunnleggende kvalifisering er en av introduksjonsprogrammet hovedhensikter. Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter.

Opplæringsloven gir rett til realkompetansevurdering

Opplæringsloven kan gi alle voksne med lovlig opphold rett til gratis opplæring dersom de har behov for det. Alle som har en slik voksenrett, har også rett til å få sin realkompetanse vurdert av kommunen eller fylkeskommunen.

Det finnes nasjonale retningslinjer for gjennomføring av realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæring og videregående opplæring.

Grunnskole eller fag i videregående opplæring

I mange kommuner er det lagt til rette for at deltakere i norskopplæring kan følge opplæring i norsk for grunnskolen. De som deltar i introduksjonsprogrammet kan i mange kommuner få fullført hele grunnskole eller fag i videregående skole som en del av programmet. 

Helsekartlegging og behov for spesiell tilrettelegging

Kommunen må finne ut om deltakeren på grunn av helseproblem har behov for tilrettelegging av opplæringen og tiltakene i introduksjonsprogrammet. Noen ganger kan det også være behov for annen oppfølging og behandling. Helsekartlegging skal utføres av kvalifisert helsepersonell. Den som utfører kartleggingen skal gi deltakeren informasjon om hvilke opplysninger som overføres til andre enheter i kommunen.

Helsekartlegging er også viktig for å kunne søke tilskudd fra IMDi for personer med kjente funksjonshemninger eller atferdsvansker. Dette tilskuddet kan brukes på tiltak som kan gjøre det lettere for deltakeren å komme i mål med opplæringen.

Brukermedvirkning

Individuell plan skal utarbeides i samarbeid med den enkelte deltaker. Dette har betydning for å utforme realistiske mål og for deltakerens motivasjon til å gjennomføre programmet.

Hvis deltakeren er uenig med kommunen om innholdet, er det kommunen som avgjør hva som skal stå i planen. Kommunens beslutning må imidlertid begrunnes og dokumenteres. Deltakeren har klagetilgang på enkeltvedtak etter introduksjonsloven. Det er fylkesmannen som er klageinstans.

Minimumskrav til individuell plan

Det skal kun opprettes én individuell plan per deltaker. For deltakere i introduksjonsprogram, skal det lages en individuell plan som inneholder både informasjon om norskopplæring, samfunnskunnskap og de andre tiltakene i programmet. Det er kommunen som har ansvaret for å opprette en individuell plan og at deltakeren involveres i dette arbeidet.

KRAV TIL PLAN FOR OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Planen skal oppgi mål for opplæringen og antall timer de skal ha. Planen må også angi hvor og når opplæringen skal finne sted.

KRAV TIL PLAN FOR INTRODUKSJONSPROGRAM

Planen skal i tillegg inneholde en oversikt over tiltak i programmet, dato for oppstart og tiltakenes varighet

Kravene fastsatt i introduksjonsloven er minimumskrav. Det er absolutt en fordel å ha mer detaljert informasjon om fremdrift for hvert av tiltakene i planen.

Endringer i planen, vedtak og klagetilgang

Planen er et enkeltvedtak, altså et offentlig og juridisk vedtak om personens rettigheter og plikter. Ved vesentlige endringer bør planen oppdateres. 

Les mer om vedtak og klager

Hvordan veilede flyktninger

Programrådgiveren fungerer i realiteten også som en karriereveilder for deltakere i introduksjonsprogram. 

Oversikt over ressurser for deg som skal veilede flyktninger og innvandrere med deres karrierevalg