Tidspunkt

16.-17. oktober 2018 Legg i kalender

Sted

Bergen

Arrangør

IMDi

Her er en kort beskrivelse av læringsverkstedene fra 2018:

Slipp iPadene fri!

Ansvarlig: Arendal Voksenopplæring. 

Beskrivelse: For mange mennesker med liten eller ingen skolebakgrunn gir det lite mening å bruke tradisjonelle bøker i begynneropplæringen og i lese- og skriveopplæringen. De trenger lyd- og bildestøtte, og mulighet til å få nok repetisjon både på skolen, på bussen og hjemme. De trenger også å få økt sin digitale kompetanse. Arendal voksenopplæring viste frem hvordan de jobber med språkinnlæring gjennom ulike digitale verktøy og morsmålstøtte.

Ressurstrappa

Ansvarlig: Levanger kommune

Beskrivelse: Kommunens historie handler om Neimat som ble frarøvet skolegang i hjemlandet. En viktig del av modellen deres er "Ressurstrappa", som er selve kvalifiseringsløpet. Vi fikk følge Neimat på veien opp til toppen av Ressurstrappa, som er ordinært arbeid. Levanger kommune fortalte om hvilken oppfølging de gir og hvordan de syr sammen norskopplæringen i ordinært introduksjonsprogram, med praksisrettet fagopplæring i flere trinn, med en varighet fra 3 til maks 5 år.

Jobbsnekring – fra evig kvalifisering til lønnet arbeid

Ansvarlig: NAV Grünerløkka

Beskrivelse: Hvert år ansetter NAV Grünerløkka 4 grünerløkkamødre i ordinært arbeid. Deltakerne er på spor 1, og får 20 prosent engasjement for 1 år. Gjennom modulbasert opplæring blir deltakerne kvalifisert til å veilede andre mødre i bydelen, og får bygget CV og arbeidserfaring som de så søker seg videre i arbeidslivet med. Deltakerne fortsetter sin egen kvalifisering samtidig som de jobber.

Jeg kan ikke... jeg er bare... ingenting

Ansvarlig: Trondheim kommune

Beskrivelse: Dette læringsverkstedet handler om livsmestring for kvinner med liten eller ingen formell kompetanse – å styrke egne krefter, og ha fokus på ressurser for å øke mulighetene for arbeid eller utdanning og integrering. Arbeidsmetodikken inneholder grundig individuell kartlegging og handlingsplaner, fokus på arbeid eller utdanning, samt nok oppfølging både underveis og i etterfasen. Kommunen vil vise hvilke metoder og verktøy de benytter i de ulike fasene. Metoden har styrket deltakernes selvtillit som samfunnsdeltakere gjennom utvidelse av nettverk, og gitt bedre muligheter i arbeidslivet.

Nå kan vi lære som vanlige folk!

Ansvarlig: Nygård skole i Bergen

Morsmålstøttet norskopplæring et tema for dette læringsverkstedet. Nygård skole legger til rette for at deltakere med lite eller ingen skolegang fra hjemlandet systematisk kan bruke morsmålet som en ressurs i norskopplæringen. Skolen bruker viderekomne norskkursdelatakere som assistenter i norskundervisningen. Disse "språkhjelperne" blir anerkjent som ressurser samtidig som spor 1-deltakerne får mulighet til å forstå undervisningen og delta aktivt i egen læring – en vinn-vinn-situasjon.

#Aktivmammapermisjon

Ansvarlig: Oslo voksenopplæring Rosehoff

Beskrivelse: Barselprosjektet til Oslo VO Rosenhof, i samarbeid med bydel Gamle Oslo, tilbyr norskundervisning til kvinner i foreldrepermisjon. Mens barna blir passet av assistenter med praksis fra barnehage og relevant morsmål, får mødrene temabasert undervisning i norsk og samfunnsfag. Det er frivillig å delta, noe som kan gi en positiv opplevelse av kontroll over egen tilværelse. På denne måten ønsker voksenopplæringen å styrke nyankomne kvinners likeverdige deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Prosjektet bidrar også til at deltakerne får en mulighet til bedre kontinuitet og progresjon i introduksjonsprogrammet. I læringsverksted fikk vi vite hvordan de har innrettet tilbudet til mødrene, og hvordan de i prosjektet bygger bro mellom klasserom og digital plattform.

Fagbrev uten grunnskole

Ansvarlig: NAV Asker

Beskrivelse: Arbeidsmarkedet stiller stadig høyere krav til formell kompetanse. Samtidig kan veien til fagbrev være lang og uoversiktlig for personer med lite skolebakgrunn. I Asker har de utviklet et alternativt løp mot fagbrev for de som mangler grunnskole. Deltakerne gjennomfører teorien til barne- og ungdomsarbeiderfaget eller helsefaget. Samtidig får de bransjerettet norskopplæring og tett oppfølging i arbeidstrening. Målet er at de i løpet av kursperioden skal bestå den teoretiske delen til fagbrevet og komme i relevant jobb.

Liten kommune – mange muligheter

Ansvarlig: Hattfjelldal kommune

Beskrivelse: Hattfjelldal kommune med sine 1400 innbyggere jobber målrettet med å kvalifisere sine flyktninger for arbeidslivet. Deres metode tar utgangspunkt i at de er en liten kommune med begrensede ressurser og næringsliv. Passe god planlegging, stor fleksibilitet og «stå på»-vilje gjør at de får sine deltakere ut i arbeidslivet. I læringsverkstedet fikk vi en beskrivelse av kommunens kvalifiseringstilbud til kvinner med liten eller ingen utdanning. I tillegg fikk vi vite hvordan et tett samarbeid mellom NAV, voksenopplæringen, flyktningkonsulenten, integreringsteamet, skole, barnehage, helse, rådmann og næringslivet, får flyktningene i jobb.

Jobbspesialst i intro

Ansvarlig: Gran og Lunner kommune

Beskrivelse: Gran og Lunner presenterte et prosjekt om å få deltakere i introprogrammet ut i normalt lønnet arbeid fra første arbeidsdag. Prosjektet baserer seg på metodikk fra «Supported Employment»; empowerment, sosial inkludering, verdighet og respekt for enkeltmennesket. Krav for å delta i prosjektet er: «Jeg ønsker å jobbe».