IMDi har tidligere orientert kommunene om at de må sende inn søknad om integreringstilskudd for år 1 innen 21. november for at vi skal kunne utbetale tilskuddet i 2016.

I løpet av november og desember kom det imidlertid en stor mengde søknader, og vi ser at vi dessverre ikke klarer å behandle alle i inneværende år.

Vi behandler søknadene fortløpende i den rekkefølgen de kommer inn og utbetaler tilskuddet så fort som mulig. Målet er å behandle alle søknader som kom innen 21. november i løpet av januar 2017.