Hvem gjelder denne utbetalingen?

Utbetalingen gjelder enslige mindreårige flyktninger som ble bosatt før 2017 og som fortsatt er i målgruppa for tilskuddsordningen. IMDi utbetaler tilskuddet automatisk til den kommunen hvor den enkelte enslige mindreårige flyktning er folkeregistrert per 1. januar 2017. 

Tilskudd for enslige mindreårige barn (0-16 år) har fakturanavn Emb01-2017, mens tilskudd for enslige mindreårige ungdom (17-20 år) har fakturanavn Emu01-2017.

Neste utbetaling er planlagt i slutten av juni.

Hva må kommunen gjøre?

Kommunene har fått et brev fra IMDi om utbetalingen, med oversikt over personer de har mottatt tilskudd for. Vi ber kommunene sjekke at tilskuddet er utbetalt for riktige personer.

Hvis kommunen ikke har mottatt tilskuddet for enslige mindreårige som faktisk oppholder seg i kommunen, må kommunen sende korrigeringskrav til IMDi. Det samme gjelder hvis kommunen har mottatt tilskudd for enslige mindreårige som ikke oppholder seg i kommunen lenger, eller ikke lenger er i målgruppa for tilskuddet.

For enslige mindreårige bosatt i år må kommunen søke om tilskuddet så raskt som mulig etter bosettingen. IMDi behandler og utbetaler disse søknadene fortløpende.