Statskonsult har på oppdrag fra IMDi gjennomført en kartlegging av hvilke utfordringer førstelinjen i 10 statlige virksomheter har i møte med brukere med minoritetsbakgrunn, og hvorvidt håndtering av disse utfordringene er forankret oppover i systemene i den enkelte fagsektor.

Rapporten viser at håndteringen av førstelinjens utfordringer i møte med brukere med minoritetsbakgrunn er en relativ ny problemstilling. Men det er en gryende erkjennelse av at dette representerer noen utfordringer som det må tas fatt i.

Følgende problemstillinger har vært grunnlaget for undersøkelsen:

  • Om og hvordan systemer, tilrettelegging og iverksetting av tiltak for å møte førstelinjens utfordringer fremkommer i planer, budsjetter og rapportering
  • Om og hvordan dette temaet/disse problemstillingene er oppe på ledermøter på ulike nivåer, i styringsdialogen eller andre fora
  • Hvilke direkte tiltak (for eksempel kompetanseutvikling) er iverksatt for å sette den ansatte bedre i stand til å løse oppgavene og møte utfordringene
  • Hvilke tiltak overfor brukeren er iverksatt for å få kartlagt behov for eksempel brukerundersøkelser blant ulike grupper
  • Om og hvilke undersøkelser som er foretatt blant førstelinjeansatte om hva de opplever som ulike gruppers behov
  • Hvilke tiltak er iverksatt for å sikre at ulike grupper får god nok informasjon
  • Hvilke behov etaten eventuelt kan ha for verktøy og metoder for å kunne tilrettelegge for minoritetsgruppers behov i møte med etaten og førstelinjensutfordringer

Utgangspunktet for Statskonsults undersøkelse var utfordringene som ble belyst i to rapporter som IMDi/UDI tidligere har fått gjennomført ved Universitetet i Oslo: «På jakt etter minoritetsperspektivet – rapport om tiltak og tjenesteyting i offentlig sektor» (vår 2004) og «Tverrkulturell kompetanseheving – en rapport om hva offentlige tjenesteytere ønsker å lære mer om, og hva som finnes av tilbud» (vår 2005).

Se flere rapporter om

likeverdige offentlige tjenester og IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?