ECON har på oppdrag fra IMDi beregnet de samfunnsøkonomiske konsekvensene av forsøk med kvalifiseringsprogrammet Ny sjanse. IMDi har to mål med rapporten om beregningene:

  • Å få en konkret vurdering av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av prosjektet Ny sjanse.
  • Å utvikle et generelt rammeverk for belyse samfunnsøkonomiske konsekvensene av et prosjekt.

Metoden og rammeverket skal kunne brukes for å vurdere andre lignende offentlige tiltak.

Ny Sjanse er forsøk med toårig kvalifiseringsprogram, etter modell fra introduksjonsordningen, for innvandrere som etter flere år i Norge ikke har fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Analysene viser at Ny sjanse vil kunne gi svært gode samfunnsøkonomiske gevinster, selv med forholdsvis moderat antall deltagere som kommer seg i jobb.

I 2005 og 2006 hadde 21 ”Ny sjanse-prosjekter” til sammen 513 deltakere. For disse blir det beregnet en samfunnsøkonomisk gevinst på hele 129 millioner kroner. Hovedkonklusjonen er at gevinstene under de fleste forutsetninger er større enn de samfunnsøkonomiske kostnadene.

Se flere rapporter om

arbeidsliv og Jobbsjansen.

Fant du det du lette etter?