Last ned

Lokale møteplasser (PDF, 456 KB)

Med ”møteplasser” forstår vi at det må være deltakere med innvandrerbakgrunn og representanter for lokale myndigheter involvert, og det må føres dialog mellom disse to partene. De forskjellige møteplassene skal, med ulike tilnærmingsmåter, arbeide for at innvandrerbefolkningens stemmer skal bli bedre hørt i lokale beslutningsprosesser.

Møteplassene i vår kartlegging har svært ulike former for sammensetning og struktur, og ingen er organisert helt likt. Det er tre modeller som skiller seg mest ut:

  • I rådsmodellen er medlemmene med innvandrerbakgrunn valgt og sitter som representanter for organisasjoner, politikere kan være faste deltakere, og man har vanligvis status som høringsinstans eller rådgivende organ.
  • I kontaktutvalgsmodellen er medlemmene i større grad utpekt til å delta, og man har omtrent like andeler representanter fra innvandrerbefolkningen og lokale myndigheter. Denne modellen skal være et mellomledd og formidlingsorgan mellom innvandrerbefolkningen og lokale myndigheter, og er ofte høringsinstans eller rådgivende organ.
  • Til slutt har vi dialogmodellen, der medlemmer utpekes og deltar som privatpersoner, er fokusert på dialog, ofte rundt et spesifikt tema, og kan fungere som rådgivende organ.

Se flere rapporter om

frivillige organisasjoner.

Last ned

Lokale møteplasser (PDF, 456 KB)