IMDi tok fra 1. januar 2008 over ansvaret for forvaltningen av tilskudd til norskopplæringen av voksne innvandrere fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Fylkesmennene har fremdeles ansvaret for den regionale forvaltningen. IMDi har som fagdirektorat og tilskuddsforvalter for integrering et ansvar for å bidra til bedre norskopplæring.

Finansieringsordningene vurderes årlig i forslaget til statsbudsjett. I forslaget til statsbudsjettet for 2009 er to tilskuddsordninger foreslått fjernet: basistilskudd og skjønnstilskudd. Disse er erstattet med en ny ordning: grunntilskudd. Stortinget sluttet seg til endringen.

Det er behov for bedre kunnskap om hvordan utformingen av finansieringsordningene og størrelsen på tilskuddet påvirker undervisningstilbudet i ulike kommuner. Agenda Utredning & Utvikling AS har fått i oppdrag å kartlegge «Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere» og foreslå endringer basert på sine funn.

Problemstillingene Agenda er bedt om å vurdere er bl.a.:

  • Hvordan påvirker per capita ordningen tilbudet til norskopplæring?
  • Hvilke konsekvenser har økonomiske rammebetingelser for undervisningstilbudet og dermed for integreringsarbeidet?
  • I hvilken utstrekning dekker tilskuddene de reelle utgiftene kommunene har til norskopplæring?
  • Hvilken sammenheng er det mellom rammebetingelsene for norskopplæring og vilje til å bosette flere flyktninger?

Se flere rapporter om

norskopplæring.

Fant du det du lette etter?