Innvandreretablering gjøres både av desillusjonerte og av entusiaster. En rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet viser at etablerervirksomhet blant innvandrere både er et resultat av opplevd utestenging fra det ordinære arbeidsmarkedet men også et resultat av gründerambisjoner.
Etableringsideene begrenser seg imidlertid ofte til typiske innvandrer-nisjer.

Se flere rapporter om

arbeidsliv og Jobbsjansen.