Brukerundersøkelser kan være et nyttig verktøy for å få kunnskap om deltakernes opplevelse og vurdering av introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og innvandrere. Hvordan skal kommuner som vil gjennomføre brukerundersøkelser gå frem? Hvilke metoder finnes, hva bør man spørre om og hvordan?

Problemstillingene har blitt belyst gjennom seks fokusgrupper med deltakere i tre ulike kommuner. Det er også gjennomført en egen fokusgruppe med tolkene fra fokusgruppene.

Rapporten fra prosjektet viser at det er en rekke felles tema og forhold som har betydning for deltakelse på programmet og for læringsutbytte. Dette dreier seg særlig om heldagstilbud, klassesammensetning, norskundervisning, praksisplasser og forhold utenfor programmet, spesielt omsorgsansvar og boligsituasjon. Rambøll Management trekker spesielt frem tre områder de mener kommuner bør være spesielt oppmerksomme på ved gjennomføring av brukerundersøkelser:


• Deltakernes individuelle forutsetninger og bakgrunn har stor betydning for hvordan de vurderer programmet og dets læringsutbytte. En stor andel av deltakerne ønsker større differensiering av aktiviteter i programmet.


• Brukerundersøkelser bør være åpne nok til å fange forhold utenfor programmet som har betydning for deltakelse og læringsutbytte.


• Brukerundersøkelser kan føre til sterke forventninger hos deltakerne om oppfølging og endringer.

Resultatene fra undersøkelsen skal brukes i IMDis arbeid med å utvikle et veiledningshefte rettet mot kommuner som skal gjennomføre brukerundersøkelser blant deltakere på introduksjonsprogram.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?