Myke indikatorer er subjektive

På oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har Rambøll Management Consulting (Rambøll) kartlagt såkalte myke indikatorer for integrering som fokuserer på temaene tillit, tilhørighet og opplevd diskriminering. Myke indikatorer omfatter blant annet holdninger og erfaringer som vanskelig lar seg måle direkte. De har en mer subjektiv og kvalitativ karakter enn såkalte harde indikatorer som er kvantifiserbare og dermed lettere å måle.

En hard indikator på diskriminering kan for eksempel være antall domfellelser for diskriminering som er registrert i et land i løpet av et år. En myk indikator på det samme kan være antall personer som oppgir at de har følt seg diskriminert i ulike sammenhenger. Mens harde indikatorer som regel hentes fra registerdata, vil man ofte være avhengig av spørreundersøkelser for å få mål på mykere indikatorer.

Spørreundersøkelser er vanskelige å sammenligne

Rapporten belyser hvordan man på en god og meningsfull måte kan spørre et utvalg eller hele befolkningen om temaene tillit, tilhørighet og opplevd diskriminering. Rapporten vurderer også hvorvidt data fra forskjellige spørreundersøkelser kan sammenlignes.

I rapporten gjennomgås hele 16 spørreundersøkelser fra Norge, Sverige, Danmark og på europeisk nivå. Ingen av undersøkelsene som dekker temaene tillit, tilhørighet og opplevd diskriminering, gir representative tall for et utvalg av innvandrerbefolkningen i Norge, Sverige og Danmark.

Presise og avgrensede spørsmål

Rapporten anbefaler å begrense eventuelle sammenligninger til tematisk like spørsmål som er presist formulert. Begrep som eksempelvis ”venn”, ”ofte”, ”tillit” og ”tilhørighet” er sammensatte og kan ha forskjellig betydning for forskjellige mennesker. Det er derfor viktig at man avgrenser spørsmålene godt og formulerer dem slik at oppdragsgiver selv kontrollerer meningsinnholdet i størst mulig grad. For respondentene bør rommet for individuelle tolkninger være så lite som mulig.

Tett samarbeid nødvendig

Rapporten peker på behovet for en bedre harmonisering av denne type undersøkelser på nordisk og europeisk nivå. Dette vil kreve et tett samarbeid mellom de ulike landene om avgrensning av temaene og utvikling og testing av spørsmål.

Se flere rapporter om

holdninger og mangfold.

Fant du det du lette etter?