Overkvalifisering blant innvandrere. En registerbasert undersøkelse for perioden 2007-2009

56 prosent av sysselsatte innvandrere med høy utdanning jobbet i fjor i yrker med relevant utdanningskrav. Det er 29 prosentpoeng lavere enn for resten av befolkningen.

Utgitt: 2010

Formålet med denne rapporten er å belyse i hvilken grad innvandrere med høyere utdanning over fire år får utnyttet sin utdanning på arbeidsmarkedet i Norge.

Her blir det dokumentert at blant sysselsatte innvandrere med høy utdanning var det i 2009 56 prosent som var i yrker med relevant utdanningskrav. For resten av befolkningen er 85 prosent i yrker med relevant utdanningskrav.

Rapporten består av en beskrivende analyse, hvor man ikke har hatt ambisjoner om å bevise årsaken til overkvalifisering, men å vise hvordan overkvalifisering slår ut i ulike grupper.

Mest utsatt

Rapporten viser at innvandrere med høyere utdanning fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Oseania - utenom Australia og New Zealand, og Øst-Europa - utenom EU, oftere opplever overkvalifisering enn innvandrere fra andre land (USA, EU, mv.), samt resten av befolkningen.

SSB-rapporten er en oppfølging av SSB rapport 2008/37: Riktig yrke etter utdanning? skrevet av Ole Villund, hvor begrepet ”overkvalifisering”, definisjoner og datakilder er drøftet nærmere.

Rapporten viser at det har vært små endringer i andelen overkvalifiserte siden 2007, både for innvandrere og befolkningen for øvrig.

Ny modell

Et viktig formål med den nye rapporten har vært å foreslå tabeller som kan brukes over tid til å se utviklingen av overkvalifisering blant innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. - Overkvalifisering er en viktig indikator på grad av tilknytning til arbeidsmarkedet. IMDi ønsker derfor å følge utviklingen for å kunne vurdere behovet for fremtidige tiltak, sier Morten Sonniks, fungerende enhetsleder i Arbeid og kvalifisering i IMDi.

- Gruppen av personer født i Norge med to innvandrerforeldre, og som har høy utdanning, er foreløpig for liten til at det kan lages gode beregninger om overkvalifisering. Men gruppen øker i antall, og det vil derfor over tid bli mulig å følge utviklingen av overkvalifisering for dem også, sier Sonniks. Ellers kommer det fram i rapporten at innvandrere som har fullført en utdanning i Norge i mindre grad er overkvalifisert enn innvandrere med tilsvarende utdanning fullført i utlandet. Det fremgår også at overkvalifisering reduseres med økende botid i Norge og arbeidserfaring.

Se flere rapporter om

arbeidsliv.

Fant du det du lette etter?