Dette kommer fram i den årlige undersøkelsen Perduco AS gjennomfører for IMDi blant 2000 ledere i private bedrifter og 500 ledere i offentlige virksomheter. Blant virksomhetene i utvalget er det de offentlige som i størst grad har innvandrere ansatt. 55 prosent av de offentlige virksomhetene har innvandrere fra land utenfor Norden ansatt, mens det er 26 prosent av de private virksomhetene som har det. Denne fordelingen er på samme nivå som i 2010.

Språk og kultur

Ifølge lederne for virksomheter med innvandrere ansatt, har ansatte med innvandrerbakgrunn en språk- og kulturkompetanse som kommer virksomheten til gode. Blant ledere for offentlige virksomheter med innvandrere ansatt, er det 74 prosent som sier seg enig i at dette er tilfelle. Andelen er noe lavere blant ledere for private virksomheter, men også her er det over halvparten som sier seg enig (54 prosent). Det er spesielt innen hotell og restaurant, samt i tjenesteytende næringer at dette er en utbredt oppfatning (hhv. 68 og 67 prosent sier seg enig), mens ledere innen bygg og anlegg i minst grad sier seg enig i at dette er tilfelle (34 prosent). 

Bør ha innvandrere ansatt

Et flertall av lederne i private virksomheter mener alle arbeidsplasser bør strebe etter å ha innvandrere blant ledere og ansatte (54 prosent), mens det blant offentlige ledere er hele 83 prosent som sier seg enig i dette. Dette er en oppfatning som deles, enten virksomheten per i dag har innvandrere ansatt eller ikke.

Videre er det 46 prosent av private ledere og 65 prosent av de offentlige lederne som mener at arbeidsgivere bør innkalle minst én kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn til jobbintervju ved rekruttering til ledige stillinger. På spørsmål om virksomheten faktisk har en praksis med å innkalle minst én kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn til jobbintervju, gitt at de mottar slike søknader, er bildet et litt annet. 23 prosent av ledere for private virksomheter og 37 prosent av offentlige ledere sier de har en slik praksis. Blant de offentlige virksomhetene er det i størst grad statlige virksomheter som har en praksis med å innkalle kvalifiserte innvandrere til intervju (56 prosent), mens kommunale og fylkeskommunale virksomheter gjør dette i mindre grad (36 prosent). 

Utnyttet ressursene?

Samtidig som lederne mener ansatte med innvandrerbakgrunn har en kompetanse innen språk og kultur som kommer virksomheten til gode, er det imidlertid en høy andel som mener mangelfulle norskkunnskaper gjør at de ikke får utnyttet de ansattes ressurser fullt ut. Hele 75 prosent av ledere i private virksomheter og 79 prosent av ledere i offentlige virksomheter med innvandrere ansatt, mener mangelfulle språkkunnskaper gjør at man ikke får utnyttet de ansattes ressurser fullt ut. Dette er en utbredt oppfatning uavhengig av bransje eller størrelse på virksomheten. 

Stabilt syn på hindringer i arbeidsmarkedet

Norske toppledere har et klart bilde av hva som er viktige hindringer for innvandrere som ikke får jobber de er kvalifisert til. Både i 2010, og nå i 2011, er det store andeler av lederne som mener fordommer blant arbeidsgivere og manglende språkkunnskaper blant innvandrere er viktige årsaker til at innvandrere ikke får jobb etter sine kvalifikasjoner. 71 prosent av ledere i private virksomheter og 64 prosent av lederne i offentlige virksomheter mener fordommer er en viktig hindring for at innvandrere skal få jobb etter kvalifikasjoner. Tilsvarende tall i 2010 var hhv. 74 og 64 prosent.

Samtidig er det et stort flertall som mener mangelfulle språkkunnskaper er en viktig årsak til at innvandrere ikke får jobb. Hele 87 prosent av private ledere og 86 prosent av offentlige ledere mener dette. Tilsvarende tall i 2010 var hhv. 88 og 85 prosent.

Språkkunnskaper er ikke bare viktig for å få jobb, det kan også være viktig for å beholde jobben. Halvparten av lederne i private virksomheter (49 prosent) sier seg enig i at ansattes norskkunnskaper bør vektlegges ved permitteringer og oppsigelser, og 34 prosent av ledere i offentlige virksomheter sier det samme. Blant de som i dag har innvandrere ansatt i virksomheten, er det 34 prosent av private ledere og 22 prosent av offentlige ledere som mener dette.

Om undersøkelsen

Norges Næringslivsundersøkelser NNU® gjennomføres hvert kvartal med et utvalg på 2000 norske bedrifter der lederen i bedriften er intervjuet. Datainnsamling gjøres via telefon (CATI). Feltarbeidet til denne undersøkelsen ble gjennomført i perioden 9. til 29. juni 2011. I andre og fjerde kvartal omfatter NNU® også offentlige virksomheter, der et tilleggsutvalg på 500 offentlige virksomheter intervjues.

Se flere rapporter om

arbeidsliv.

Fant du det du lette etter?