Denne rapporten fra SSB viser at to tredeler av dem var kommet i arbeid eller utdanning i slutten av 2009.

Rapporten tar for seg hvor de enslige mindreårige flyktningene kommer fra, hvor i Norge de bor, og deretter hvordan de klarer seg i arbeidsmarkedet og utdanningssystemet.

Flest enslige mindreårige flyktninger fra Asia, og særlig Afghanistan

Nær seks av ti av de enslige mindreårige flyktningene som er blitt bosatt i Norge fra midten av 1990-tallet og utover 2000-tallet har bakgrunn fra Asia. Nær fire av ti har bakgrunn fra Afrika. Det har kommet flest enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan, fulgt av Somalia, Irak, Sri Lanka og Etiopia. Hele 85 prosent av alle enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i Norge, kommer fra disse landene.

Klar overvekt av gutter

Det er en klar overvekt av gutter blant de enslige mindreårige flyktningene. I gruppen som ble bosatt i Norge i årene 1996 til 2009, var nær åtte av ti gutter. Blant enslige mindreårige fra Afghanistan var hele 98 prosent gutter, mens blant de fra Irak var 97 prosent gutter. Andre land har en jevnere kjønnsfordeling; blant dem fra Somalia var seks av ti gutter, mens det har vært en liten overvekt av jenter blant dem som kommer fra Etiopia og Eritrea.

Halvparten var 16 år eller yngre ved bosetting

Vel halvparten av de enslige mindreårige flyktningene som ble bosatt i Norge i perioden 1996-2010, var 16 år eller yngre ved bosetting. 15 prosent var 18 år eller eldre da de ble bosatt i Norge.

Nær to av tre er i arbeid eller under utdanning

64 prosent av de i aldersgruppen 18-29 år, som kom til Norge som enslige mindreårige fra 1996 til 2009, var i arbeid eller under utdanning ved utgangen av 2009. Dette er en god del lavere enn i befolkningen totalt, hvor 85 prosent er i arbeid eller under utdanning. Blant norskfødte med innvandrerforeldre i samme aldersgruppe er andelen på 83 prosent. Andelen enslige mindreårige flyktninger som er i arbeid eller under utdanning, er på samme nivå som for flyktninger ellers i samme aldersgruppe. Likevel er andelen blant enslige mindreårige lavere enn for flyktninger som har ankommet som barn sammen med sine foreldre. Den sistnevnte gruppen har en aktivitetsstatus som ligger på nesten samme nivå som norskfødte med innvandrerforeldre.

Se flere rapporter om

enslige mindreårige flyktninger.

Fant du det du lette etter?