Kommuneundersøkelsen ble gjennomført ved årsskiftet 2015/2016. 324 av landets 428 kommuner og 13 av Oslos 15 bydeler har svart. Dette gir både en høy svarprosent på 76 og god representativitet.

Kommunenes svar vil danne grunnlag både for IMDis pådriverarbeid overfor enkeltkommuner, grupper av kommuner, og i utvikling og målretting av tjenester som imøtekommer kommunenes behov.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • En stor andel kommuner planlegger å øke kapasiteten i eget tjenesteapparat for å ta imot et økt antall flyktninger, særlig når det gjelder introduksjonsprogram, norskopplæring og boligtjenester. Hele 86 prosent av kommunene som har svart planlegger kapasitetsøkning på disse områdene.
  • Andelen kommuner som har retningslinjer for bruk av tolk der nasjonalt tolkeregister inngår, har økt sammenlignet med i fjor.
  • 189 av kommunene i undersøkelsen oppgir at de er vertskommune for ulike typer asylmottak. Mange av disse kommunene svarte at de har utilstrekkelig kapasitet til å tilby lovpålagte tjenester innenfor skole (37 prosent), barnevern (59 prosent) og helse (42 prosent) til beboere i mottak. Dette antyder varierende og sprengt tjenestekapasitet i kommunene overfor denne målgruppen på undersøkelses-tidspunktet.
  • Samarbeid med kommunene om grunnleggende kvalifisering er en av IMDis kjerneoppgaver. Etter et mangeårig fokus på mål om rask overgang til arbeid og utdanning for nyankomne med fluktbakgrunn, har 6 av 10 bosettingskommuner resultatmål for introduksjonsprogrammet. 7 av 10 rapporterer jevnlig til kommunal ledelse om resultatutviklingen. Henholdsvis 4 av 10 og 3 av 10 har imidlertid ikke slike resultatmål eller rapporteringsrutiner. Flere av disse kommunene er små, og uerfarne som bosettingskommuner. 
  • Kommunene gir uttrykk for at bistand fra IMDi på området «kvalifisering og sysselsetting av flyktninger» ikke er god nok og vil være særlig viktig de nærmeste årene. Dette gir følgelig et godt utgangspunkt både for IMDis samarbeid med kommunene og pådriverarbeid på kvalifiseringsfeltet. Funnene bekrefter behovet for IMDis særlige satsing på kvalifisering som område der IMDi framover skal utvikle og tydeliggjøre sine tjenester til kommunene.
  • Om lag 7 av 10 kommuner samarbeider med lokalt næringsliv om kvalifisering og arbeidstrening eller ordinær sysselsetting for flyktninger. 9 av 10 kommuner samarbeider med frivillige organisasjoner om integrering av flyktninger. Det samarbeides med frivillige om blant annet lokale møteplasser, aktiviteter knyttet til introduksjonsprogram, norskopplæring og barn og barnefamilier, samt helse-fremmende tiltak og fysisk aktivitet. Nær 8 av 10 kommuner har planer om å initiere eller videreutvikle samarbeidet med næringsliv og frivillighet i 2016. Dette gir drahjelp til IMDis rolle som bindeledd og tilrettelegger mellom kommuner og aktører innen frivillighet og næringsliv. 
  • Utover økonomiske tilskudd og bistand til bosetting av flyktninger, har 8 av 10 kommuner mottatt bidrag fra IMDi i form av tilrettelegging for kunnskapsspredning og erfaringsutveksling mellom kommuner og andre statlige aktører i 2016. Nytten av IMDis bistand på ulike områder vurderes i all hovedsak som høy, og kommunene ønsker mer bistand fra direktoratet på ulike tjenesteområder.
  • Svar fra 33 av IMDis 40 samarbeidskommuner indikerer at de jobber mer systematisk og langsiktig med integrering, at de har større kjennskap til IMDis arbeid, og at de vurderer IMDis bidrag som mer nyttig enn det øvrige bosettingskommuner gjør.

Vedlegg til rapporten:

Her kan du laste ned tidligere undersøkelser:

Se flere rapporter om

IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?