Innkallingen til bosettingsintervjuet sendes ut på norsk og er vanskelig å forstå. Det er videre behov for å tydeliggjøre overfor de som skal bosettes hvilke retningslinjer som gjelder for bosetting, og å sikre at praksis er i tråd med gjeldende retningslinjer.

Intervjuene med flyktningene tyder på at praksis for kartlegging av relevant informasjon og tildeling av kommune ofte ikke samsvarer med IMDis offisielle retningslinjer. Flere opplever bosettingsintervjuet som en ren instruksjon om hvor de skal bo, og mener de ikke har fått kartlagt verken utdanning, arbeidserfaring og tilknytning til slekt og nettverk i bosettingsintervjuet. Flyktningene opplever at det er lite rom for selv å kunne påvirke tildeling av kommune.

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 28 nylig bosatte flyktninger, fordelt på 14 dybdeintervjuer og to fokusgrupper.

Hovedfunnene fra undersøkelsen er oppsummert i et IMDi-notat, som er basert på TNS Gallups to rapporter fra prosjektet.