I lang tid har kommunene pekt på utfordringer med å bosette flere flyktninger. Fremskaffelse av bolig har gjentatte ganger blitt løftet frem som en flaskehals i bosettingsarbeidet.

Likevel ble antall bosatte flyktninger bortimot fordoblet fra nesten 8 000 i 2014 til drøye 15 000 i 2016. Bosettingen gikk også raskere enn før.

I denne studien har NIBR undersøkt hvordan kommunene klarte å øke kapasiteten i bosettingsarbeidet i 2015 og 2016, med særlig fokus på kommunenes strategier for økt boligfremskaffelse. Resultatene bygger på en kombinasjon av registerdata, surveydata og oppfølgingsintervjuer i ni kommuner.

IMDi og Husbanken har finansiert studien.

Hovedfunn

 • God tilgang til boliger i det private leiemarkedet og vilje til å leie ut til flyktninger, er hovedforklaringene på at kommunene i 2015 og 2016 klarte å bosette langt flere flyktninger enn tidligere år. To av tre flyktninger ble bosatt privat i 2016. 
 • Kommunene har vært mer proaktive overfor det private leiemarkedet enn tidligere. De har pleiet utleierne og gjort tiltak for å redusere deres risiko ved å leie ut til flyktninger. Samtidig har de hatt fokus på å styrke flyktningers bokompetanse.
 • Dette var kommunenes motivasjon for å bosette flere flyktninger:
  • Tre av fire er motivert både av solidaritetshensyn og av hensyn som kan gagne kommunen som for eksempel kapasitetsbygging og tilflytting.
  • Å følge opp statlige anmodninger og det 5-årige integreringstilskuddet er også viktige motivasjoner.
  • Bare åtte prosent har svart at ekstratilskuddet fra IMDi til å bosette flere enn bedt om var en motivasjon for å ta imot flere.
 • Respondentene mener hovedsakelig at den økte bosettingen ikke har gått på bekostning av boligkvaliteten for flyktningene, eller av andre vanskeligstilte.
 • Noen kommuner mener at innføringen av elektronisk bosettingssystem har gjort det mindre fleksibelt å forholde seg til IMDi.
 • Noen kommuner mener at endringen i bostøtten har ført til at ordningen ikke alltid fanger opp flyktninger.
 • To tredjedeler av kommunene mener at de kan fortsette å bosette mange flyktninger i årene fremover, men det er viktig med kontinuitet i arbeidet.

Se flere rapporter om

bosetting.

Fant du det du lette etter?