Familieinnvandrere har vært den største innvandringsgruppen til Norge de siste 20 årene. Kun et lite antall av disse har rett til introduksjonsprogram, og det er også en del som faller utenfor gruppen med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Kartlegger tilbud og avdekker utfordringer

På oppdrag fra IMDi har Proba samfunnsanalyse foretatt en undersøkelse av utfordringer knyttet til integrering for familieinnvandrede utenfor introduksjonsordningen. Studien har gjennom intervjuer med innvandrere og kommuneansatte kartlagt både tilbud og utfordringer i seks casekommuner.

De viktigste utfordringene respondentene i undersøkelsen oppgir, er hindringer knyttet til å lære norsk, tilgang på informasjon, det å skaffe seg arbeid og å etablere sosiale nettverk.

Foreslår flere tiltak

I rapporten fremmer Proba flere forslag som kan bidra til bedre integreringsvilkår for den aktuelle gruppen – noen mer omfattende enn andre. Ett av disse er å lage tiltakspakker som innholdsmessig bygger på erfaringene fra introduksjonsordningen, men som ikke behøver å være like omfattende. Andre anbefalinger som legges frem i rapporten er:

  • Mer oversetting av informasjon, både på nettsider og i opptrykte utgivelser. NAV, voksenopplæringen og Ny i Norge fremheves som spesielt viktige.
  • Tilby mer variert tilbud for språkopplæring for å sikre best mulig effekt, tilpasset store variasjoner i behov. Kommunen bør ta ansvar for å sikre at det finnes et rimelig spekter av norskopplæringstilbud på stedet.
  • Nasjonal servicetelefon for målgruppen, hvor hensikten er å lede informasjonssøkende til riktig instans. Det nevnes at innvandrerorganisasjoner kan være interessert i å bidra til et slikt tilbud.
  • Studiens kartlegging av integreringsapparatet i de seks casekommunene, viser at det er stor variasjon i hva som tilbys, og at arbeidet mot denne målgruppen bærer preg av manglende koordinering. I rapporten fremholdes det derfor at det er stort behov for samordning av tilbudet, samt at kompetansen i kommunenes flyktningetjenester kan utnyttes bedre.