Innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet – hvem er de?

4 av 10 personer med svak tilknytting til arbeidsmarkedet er innvandrere. Denne rapporten fra Statistisk sentralbyrå viser hvordan denne gruppen er sammensatt med tanke på blant annet alder, botid i Norge, innvandringsgrunn, utdanning og bosted.

Utgitt: 10. november 2015

Rapporten "Innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet – hvem er de?" er laget på oppdrag fra IMDi.

Blant befolkningen totalt var det 175 000 personer mellom 20 og 66 år som hadde svak tilknytning til arbeidsmarkedet i 2011. Med "svak tilknytning til arbeidsmarkedet" menes personer som verken er i arbeid eller utdanning, og som heller ikke er registrert arbeidsledige, mottakere av helserelaterte ytelser eller trygd fra NAV.

Innvandrere utgjør 42 prosent av alle med en slik passiv status (73 500 personer), og er overrepresentert i denne gruppen.

SSB-rapporten viser at 16 prosent av alle innvandrere mellom 20 og 66 år hadde svak tilknytning til arbeidsmarkedet i 2011. Andelen har ligget stabilt i årene 2009-2011.

Også blant personer som ikke er innvandrere finner man personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet, men andelen var vesentlig lavere. For norskfødte med innvandrerforeldre var andelen 10 prosent, mens den i den øvrige befolkningen var 4 prosent.

Noen fakta om innvandrere (20-66 år) med svak tilknytning til arbeidsmarkedet:

  • Oslo er det fylket hvor det bor flest innvandrere med svak tilknytning, og hvor de utgjør den høyeste andelen blant innvandrere.
  • I Oslo og Akershus bor 42 prosent av alle innvandrere med slik status.
  • 36 prosent hadde "familie" som opprinnelig innvandringsgrunn, mens 22 prosent hadde "arbeid" som innvandringsgrunn"
  • ] 22 prosent av innvandrere fra Afrika, 19 prosent av innvandrere fra Asia og 17 prosent av innvandrere fra EU-land i Øst-Europa hadde svak tilknytning til arbeidsmarkedet.
  • Innvandrere med kortere botid var overrepresentert blant de med svak tilknytning til arbeidsmarkedet. 58 prosent av innvandrerne med svak tilknytning til arbeidsmarkedet hadde bodd i Norge i mindre enn fem år.
  • Kvinner er overrepresentert i gruppen med svak tilknytning, og det gjelder særlig kvinner fra noen verdensregioner, der mange også har kortere botid.

Analysen er basert på registerdata og blant annet registreringer i folkeregistret. En ukjent, men betydelig andel av de med svak tilknytning til arbeidsmarkedet kan ha utvandret uten å melde fra om det. Dette er også diskutert i rapporten.

Se flere rapporter om

arbeidsliv.

Fant du det du lette etter?