Introduksjonsprogram i 2021: Stabile resultater

3 295 flyktninger avsluttet introduksjonsprogram i 2021. Tall fra nasjonalt introduksjonsregister (NIR) viser at 49 prosent av disse gikk direkte over til arbeid eller utdanning. Det er det samme som året før.

Utgitt: 16. juni 2022

10 595 flyktninger deltok i introduksjonsprogram i løpet av 2021, hvorav 2 246 startet program i løpet av 2021.

Fra og med 2020 økte andelen kvinner som avsluttet programmet. Kvinner har erfaringsmessige lavere måloppnåelse enn menn, og kan forklare noe av resultatnedgangen i 2021 og 2020 sammenlignet med resultater i 2019 og 2018.

Overgang til arbeid og utdanning

19 prosent av de som avsluttet program gikk direkte over til arbeid i 2021. Det er en liten økning fra 2020, da andelen var 17 prosent. Tidligere år, det vil si før pandemien, lå andelen på cirka 25 prosent.

Situasjonen på arbeidsmarkedet ble bedret i løpet av 2021, og tall fra Nav viser at flere innvandrere var i jobb i 2021 sammenlignet med 2020. Dette kan ha gitt en forbedret situasjon for inntreden på arbeidsmarkedet for flyktninger som avsluttet program i 2021.

31 prosent av de som avsluttet programmet i 2021 gikk direkte over i utdanning (videregående opplæring og høyere utdanning). Dette er to prosentpoeng lavere enn i 2020.

Hovedfunn

 • 1 av 2 deltakere (49 prosent) som avsluttet introduksjonsprogram i 2021, gikk direkte over til arbeid (19 prosent) og utdanning (31 prosent) og er undret fra 2020 resultatet.
 • I 2021 var det for første gang flere kvinner enn menn som avsluttet program. Andelen kvinner som avsluttet programmet i 2021 økte med 9 prosentpoeng sammenlignet med 2020.
 • I 2021 og 2020 økte andelen kvinner som avsluttet program. Kvinner har erfaringsmessig lavere måloppnåelse enn menn etter avsluttet introduksjonsprogram (om lag 20 prosentpoeng) og kan forklare noe av resultatnedgangen i både 2021 og 2020.
 • Andelen som startet utdanning etter avsluttet program ble redusert med 2 prosentpoeng i 2021 sammenlignet med 2020. Tilsvarende økte andelen som gikk over til arbeid direkte etter program.
 • Også i 2021 har menn (61 prosent) høyere måloppnåelse enn kvinner (41 prosent).
 • Blant yngre deltakere, 19-21 år, lykkes 8 av 10 å gå over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program.
 • Menn har en resultatoppgang på 3 prosentpoeng i 2021, mens kvinner har det samme resultat som i 2020.
 • Deltakere med høyere utdanning har bedre resultater enn deltagere med lite eller ingen utdanning. Fortsatt gir høyere utdanning større uttelling for menn enn for kvinner for overgang til arbeid (og utdanning) etter avsluttet introduksjonsprogram.

Måloppnåelse i 2021

Tabellen nedenfor viser måloppnåelse i 2021, fordelt på kjønn og utdanningsnivå, i prosent.

Kjønn Spor 1 Spor 2 Spor 3
Kvinner 21 % 51 % 66 %
Menn 49 % 66 % 84 %
Begge kjønn 32 % 58 % 74 %

Opplæringsspor gir en indikasjon på deltakerens utdanningsnivå ved oppstart i programmet:

 • Spor 1: Inkluderer deltakere med ingen og lite utdanning, som ikke har fullført grunnskole.
 • Spor 2: Inkluderer deltakere med fullført grunnskole og påbegynt evt. fullført videregående opplæring.
 • Spor 3: Inkluderer deltakere med påbegynt eller fullført høyere utdanning.

Merk: Deltakere med vedtak etter integreringsloven registreres ikke etter opplæringsspor, men registreres etter utdanningsnivå med nye kategorier i NIR. Deltakere som avsluttet program i 2021 var i hovedsak personer med vedtak etter introduksjonsloven. 

 • 3 295 introduksjonsdeltakere avsluttet programmet i 2021, mens i 2020 avsluttet 4 820 deltakere.
 • 1 665 deltakere gikk verken over til arbeid eller utdanning (videregående opplæring eller høyere utdanning) etter avsluttet program i 2021. Av disse gikk 626 deltakere over til grunnskoleopplæring, mens 416 (13 prosent) deltakere gikk over til tiltak i regi av NAV. De øvrige 624 deltakerne avsluttet program av diverse andre årsaker.

Fylkesvise resultatforskjeller - hva påvirker måloppnåelse?

IMDi har sett på faktorer som påvirker måloppnåelse slik som deltakernes kjønn, alder, utdanningsnivå ved ankomst Norge, samt ledighetsnivå i fylkene. Disse faktorene kan i noe grad forklare resultatforskjellene i 2021, men kan ikke alene forklare forskjellene.

Andre faktorer, slik som flyktningenes tilgang til relevante opplærings- og kvalifiseringstiltak i introduksjonsprogrammet, kvalitet i opplæringstilbud, deltakernes ressurser etc. antas også ha betydning for om deltakere lykkes i å gå over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram.

Tilgang til studieplasser i videregående opplæring og høyere utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram vil i tillegg kunne påvirke resultatene. Det foreligger ingen oversikt som viser dekning studietilbud for tidligere introduksjonsdeltakere i fylkene.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?