Hvert år kartlegger et beregningsutvalg kommunenes gjennomsnittlige utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige. De ser også på hvorvidt utgiftene stemmer overens med hvor mye kommunene mottar i støtte fra staten. Beregningsutvalget ser på utgifter til flyktninger unntatt enslige mindreårige i en egen undersøkelse.

Kartleggingen dekker perioden kommunene mottar integreringstilskudd og tilskudd til norskopplæring – det vil si året personene bosettes, samt de fire påfølgende årene. 

Siden det er vanskelig å hente ut nøyaktige regnskapstall for alle utgiftene, beregner utvalget hvor stor andel som går til å dekke behovene til personene som bosettes. Det beregnes en gjennomsnittsutgift per person, så mange kommuner vil i realiteten ha utgifter som er høyere eller lavere enn det kartleggingen viser. 

Funnene til Beregningsutvalget er en del av beslutningsgrunnlaget når neste års satser for tilskudd skal fastsettes.

Hovedfunn i årets kartlegging

  • Kommunene har i gjennomsnitt utgifter på 976 000 kroner per enslig mindreårig over fem år.
  • Kommunene får dekket 71 prosent av sine utgifter til enslige mindreårige i 2015, mot 63 prosent i 2014.

Tidligere rapporter fra Beregningsutvalget

Se flere rapporter om

enslige mindreårige flyktninger  og  bosetting .