Rapporten bygger på en breddeundersøkelse blant flyktningkonsulenter og boligkonsulenter i alle kommunene som bosatte flyktninger i 2010, samt dybdestudier i seks case-kommuner. Det har også blitt utført intervjuer med personer fra IMDis regionkontorer, Husbanken og KS.

Utfordringer

Blant utfordringene som er identifisert i studien kan det nevnes at arbeidet i mange kommuner er preget av uklar og fragmentert organisering og ansvarsfordeling, både ved fremskaffelse av bolig og oppfølging i bolig. Det er også en mangel på helhetlig forankring, noe som medfører at vedtakene om bosetting ikke blir fulgt opp med midler til boligfremskaffelse.

I mange kommuner har det også vært lite fokus på gjennomstrømming i den kommunale boligmassen, lite planlagt oppfølging og få rutiner knyttet til dette. Kommunene benytter kommunale boliger i større grad enn private boliger til bosetting av flyktninger, men bruken av private boliger er økende, og flere rapporterer at de ønsker å prioritere innleie fra det private markedet.

Suksessfaktorer

Forskerne har også identifisert mange tydelige suksessfaktorer. Den lokale konteksten er viktig for hva som vil være den beste løsningen i den enkelte kommune. Forskerne mener imidlertid at uavhengig av variasjoner i lokale forhold, så er følgende momenter viktige:

  • Langsiktig planlegging av bosettingsarbeidet, med bruk av intensjons‐ og samarbeidsavtaler med IMDi og Husbanken, flerårige vedtak og kvartalsvis bosetting.
  • Vertikal og horisontal forankring av arbeidet, hvor både det politiske nivået og det flyktningfaglige og boligfaglige involveres.
  • Tydelig ansvarsfordeling med parallelt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
  • Oppfølging i bolig med fokus på boligkarriere og gjennomstrømming i den kommunale boligmassen.
  • Større og mer fleksibel bruk av Husbankens startlån.
  • Profesjonell bruk av det private leiemarkedet, hvor dette ses som en parallell løsning til bruk av kommunale boliger ved bosetting av flyktninger.

Rapporten avsluttes med et kapittel der forskerne – basert på sine analyser - gir en rekke anbefalinger til tiltak og arbeidsmetoder til kommunene, IMDi og Husbanken (se kapittel 7).