Ny sjanse var en forsøksordning som sommeren 2013 ble erstattet av en permanent ordning – Jobbsjansen.

Siden 2005 har kommuner over hele landet vært med på ordningen, og de siste årene har hjemmeværende kvinner og ungdom vært i fokus. Tett oppfølging, norskopplæring og yrkesrettet kurs er blant de viktigste tiltakene som vektlegges i ordningen. Mange av deltakere kommer rett ut i arbeid, noe som gjorde ordningen svært lønnsom.

Flere gevinster

De gode resultatene bekreftes av en analyse utført av Proba Samfunnsanalyse på bestilling av IMDi.

Proba Samfunnsanalyse opererer med tre ulike alternativer med henholdsvis lav og høy lønnsomhet, samt et hovedalternativ som ligger mellom disse. Minimumsgevinsten per krone er 3,6 kroner, men man kan faktisk få så mye som 11,2 kroner tilbake per investerte krone. Konklusjonene er basert på beregnede kostnader i gjennomføringen av prosjektet og nytte i form av økt yrkesaktivitet blant deltakere.

I tillegg peker rapporten på en rekke faktorer som ikke kan måles, men som også er med på å gi samfunnsøkonomisk gevinst. Blant annet vil foreldrenes yrkesdeltakelse påvirke barna fremtidige yrkesdeltagelse, og øke sannsynligheten for bedre livskvaliteten, bedre helse, samt gi lavere kriminalitet.

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.

Fant du det du lette etter?