Lær fra andre kommuner

Her finner du eksempler på tiltak, maler og verktøy fra integreringsarbeid i andre kommuner.

Korona-situasjonen: Eksempler til inspirasjon

Korona-situasjonen har utfordret kommuner og frivillige organisasjoner til å jobbe på nye og innovative måter med informasjons- og integreringsarbeid. Se eksempler på arbeidsmetoder og tiltak.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Jobbmatch – bruk av nettbrett og karriereveiledning

I Sandefjord har elever i introduksjonsprogrammet fått tilbud om digital undervisning, karriereveiledning og tilbud om arbeidsopphold hos en bedrift. Målet er rask progresjon i språkopplæringen og raskere overgang til jobb eller utdanning.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Intensiv norskopplæring gir økt motivasjon

Larvik kommune har lang erfaring med å gi deltakere som har høyere utdanning fra hjemlandet mulighet til intensiv norskopplæring. Tiltaket «Fra A1 til B2 på ett år» ga deltakerne en raskere progresjon enn ved ordinært opplæringsløp.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Norskundervisning med rask progresjon

Arendal kommune har gitt norskundervisning med rask progresjon til innvandrere med høyere utdanning slik at de raskt kan komme ut i jobb. Tiltak som kombinerer språkopplæring, språkpraksis og nettverksbygging har gitt gode resultater.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Rett i jobb

Fjell kommune (nå Øygarden) har ansatt nyankomne flyktninger med høyere utdanning eller lang arbeidserfaring i 2-årige prosjektstillinger. Deltakerne har i tillegg fått tilrettelagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Intensivt opplæringsløp for innvandrere med høyere utdanning

Voksenopplæringssenteret i Bærum driver yrkesrettet opplæring i norsk og arbeidslivskunnskap for innvandrere med høyere utdanning og arbeidserfaring. Tiltaket skal styrke deltakernes norskferdigheter og introdusere dem for aktuelle yrkesveier.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Obligatorisk helsekurs i introduksjonsprogrammet

Bærum kommune tilbyr obligatorisk helsekurs i en tidlig fase av introduksjonsprogrammet. Målet er å fremme god helse og øke kunnskapen om helsetjenester hos deltakerne.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Menn på banen

Empo Flerkulturelt Ressurssenter i Bergen har skapt møtesteder for menn, med tilpassede aktiviteter som skaper nettverk, trivsel og mestring.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Tverrfaglig helseteam gir god integrering

Stange kommune har opprettet et eget tverrfaglig helseteam for introduksjonsprogramdeltakere med helseutfordringer. Helhetlig oppfølging av deltakerne og deres familier skal hindre frafall og styrke mulighet for kvalifisering til utdanning og jobb.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Kafé som arbeidstrening og fast holdepunkt i tilværelsen

Hammerfest kommune driver kafé som praksisplass for hjemmeværende innvandrerkvinner. Tiltaket har ikke bare arbeid som mål. Kafé Nordvest fungerer også som flerkulturell møteplass mellom innvandrere og lokalbefolkning.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Veien til fagbrev uten grunnskole

Veien til fagbrev er ofte lang og uoversiktlig for innvandrere med lite skolegang. Asker kommune gjør suksess med en kombinasjon av fagkurs, bransjerettet norskopplæring og praksisplass.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Slipp nettbrettene fri

Arendal kommune har tatt i bruk nettbrett i norskopplæringen for deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn i introduksjonsprogrammet. De mener nettbrett gjør læring utenfor skoletiden enklere, det gir mengdetrening og digital kompetanse.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Aktiv mammapermisjon

Oslo Voksenopplæring Rosenhof og bydel Gamle Oslo tilbyr barselgruppe med norskopplæring og barnepass i trygge omgivelser for kvinner med fluktbakgrunn. Tilbudet #Aktivmammaperm skal sikre progresjon i norsk og forhindre ensomhet i permisjonstiden.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Trygge foreldre i Rælingen

Hvordan mestre foreldrerollen i et nytt land? I Rælingen bruker de foreldreveiledningskurs for å gi innvandrerforeldre og barna deres en bedre start i integreringsprosessen. Kurset er obligatorisk del av introduksjonsprogrammet.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Fast jobb er målet

I Trondheim blir Kvalifiseringssenteret for innvandrere sett på som rekrutteringspartner for bedrifter. Det er resultatet av et systematisk arbeid mot arbeidsgivere. Praksisplass er aldri et mål i seg selv.

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Helse fra første bosettingsdag

Kommunene bosetter stadig flere flyktninger med helseutfordringer. Det stiller utradisjonelle krav til hjelpeapparatet. Derfor har Kristiansand kommune profesjonalisert og spesialisert arbeidet med å søke tilskudd.

Model.ImageAltText
Lær av vinneren av bosettingsprisen

Språkpraksis i Grimstad: Rett person til riktig bedrift

I Grimstad må du yte for å nyte. Fra dag en. Med eller uten språk. Derfor skal alle deltakere i introduksjonsprogrammet ut på en arbeidsplass for å snakke norsk. Les mer om hvordan de gjør det i Grimstad!