Ulik status – ulike behov

Hva man kan bidra med, avhenger av hvilken status den enslige mindreårige har:

 • Asylsøkere: Når de kommer til Norge og søker asyl, kalles de asylsøkere. Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere er i dag delt mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og barnevernet. De som er over 15 år bor på asylmottak for enslige mindreårige i regi av UDI, mens de under 15 år får plass på et omsorgssenter for mindreårige i regi av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).
 • Flyktninger: Når de får oppholdstillatelse, kalles de flyktninger. Da skal de bosettes i en kommune. IMDi bosetter de som er mellom 15 og 18 år, mens Bufetat bosetter barna under 15 år.

Du kan lese mer om bosetting av enslige mindrerårige flyktninger på imdi.no.

Enslige mindreårige, både asylsøkere og flyktninger, har et stort behov for:

 • representant eller verge
 • ulike aktiviteter, slik som idrett og gå turer, leksehjelp og støttekontakt
 • språkhjelp – se siden om norsktrening og tolking

Når de har fått innvilget opphold, har de i tillegg behov for:

 • fosterhjem
 • besøkshjem
 • egnede boliger

Aktiviteter på mottak og i bosettingskommune

Du kan bidra til god integrering og bedre nærmiljøer både for enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i kommunen din og de som bor på asylmottak. Først og fremst trenger de en venn, en guide, og noe å gjøre på fritiden. Her kan du lese mer om de ulike aktivitetene du kan bidra med.

Du kan også bli støttekontakt for enslige mindreårige. En støttekontaktjobb er ofte på ettermiddager eller kvelder, og det er mange ulike ting man kan gjøre sammen med det barnet eller ungdommen man er støttekontakt for. Aktivitetene kan være kinobesøk, sportslige aktiviteter, turer eller kafebesøk.

For å bidra som flyktningguide/støttekontakt eller med aktiviteter kan du kontakte:
Du kan også kontakte:
 • Mottak (for asylsøkere over 15 år): På nettsiden til UDI finner du en oversikt over alle mottakene. Gå inn på det enkelte fylke for å se om noen av mottakene er for enslige mindreårige.
 • Omsorgssentra (for asylsøkere under 15 år): En oversikt over omsorgssentra finner du på nettsiden til Bufdir.
 • Flyktningtjenesten og/eller barneverntjenesten i din kommune (for flyktninger med innvilget opphold som er blitt bosatt).

Representant eller verge

Enslige mindreårige trenger en som taler deres sak og er en juridisk erstatter for foreldrene. Dette kalles representant når den enslige mindreårige søker asyl i Norge og venter på svar på søknaden sin, og verge når barnet/ungdommen får vedtak om opphold.

Ut over dette er det liten forskjell på å være representant eller verge. For å bli representant eller verge må du blant annet gjennomføre et grunnkurs og levere politiattest.

Representanter og vergers oppgaver:
 • Ivareta enslige mindreåriges interesser i asylsaken: registreringer, søknadsprosesser, passe på riktig saksbehandling og rettmessig oppfølging fra advokat.
 • Sørge for at barnet får den nødvendige omsorgen i sin bosituasjon; at skole- og helsetilbud er tilfredsstillende, at barnet får den økonomiske bistanden det har krav på, at bosettingsprosessen tar hensyn til barnets behov og at barnet blir hørt og kan medvirke i sin sak, både i asylsøkerprosessen og etter at den mindreårige eventuelt innvilges opphold.

Slik blir du representant eller verge

På Altinn kan du søke om å bli representant eller verge for enslige mindreårige. Du kan lese mer om hva som kreves for å kunne være verge eller representant på vergemal.no eller på sidene til vergeforeningen.no.

Fosterhjem

Alle enslige mindreårige flyktninger trenger trygghet og omsorg fra voksne. Noen bor i bofellesskap (døgnbemannet eller med oppfølging), andre har behov for fosterhjem.

Fosterhjem for enslige flyktningbarn er et hjem på lik linje med andre fosterhjem, og godkjennes ut fra samme regelverk og krav. Du kan finne ut mer om hvordan bli et fosterhjem hos Bufdir.

Besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer å ha et barn eller en ungdom hos seg én eller flere helger per måned. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak for barn som til daglig bor et annet sted.

Ønsker du å bli besøkshjem eller avlastningshjem, kan du kontakte barneverntjenesten i din kommune. Bor du i Oslo skal du kontakte bydelen din.

Boliger

Enslige mindreårige som får innvilget opphold kan blant annet bo i bofelleskap med døgnbemanning, i bokollektiv, på hybel med oppfølging eller på institusjon ved spesielle behov. Kommunen kan ha behov for bygg som egner seg til bofelleskap eller for hybelleiligheter.

Ta derfor kontakt med din kommune om du har noe som egner seg. Se også mer informasjon om boligutleie.

Tall og statistikk:

Hvordan går det med integrering i din kommune?

IMDis statistikkverktøy gjør det enklere å finne statistikk om integrering for kommuner, fylker, næringsregioner og for hele landet. Her kan du sjekke tall for blant annet innvandring og bosetting, skole og utdanning, arbeid og levekår. Du kan enkelt sammenlikne tall for en bydel eller kommune opp mot andre kommuner eller andre geografiske enheter.

 

Fant du det du lette etter?