Hva utbetales når?

I norsktilskudd inngår tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (herunder persontilskudd og grunntilskudd), og tilskudd til opplæring for asylsøkere i mottak (herunder asylnorsktilskudd og kulturtilskudd).

Grunntilskudd

Grunntiskuddet utbetales i sin helhet, basert på antall personer i målgruppa for opplæringen i den enkelte kommunen. 

Status for utbetaling: 

Grunntilskuddet for 2017 ble utbetalt i slutten av september.

Persontilskudd år 1, asylnorsktilskudd og kulturtilskudd

Persontilskudd for år 1, tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak (asylnorsktilskudd) og tilskudd til opplæring i norsk kultur og norske verdier (kulturtilskudd) utbetales kvartalsvis etter at personer kommer inn i målgruppen for de ulike ordningene.

Status for utbetaling:

Persontilskudd, asylnorsktilskudd og kulturtilskudd for 1. og 2. kvartal 2017 er utbetalt.

Persontilskudd år 2 og år 3

Persontilskudd år 2 og år 3 utbetales i sin helhet.

Status for utbetaling:

Persontilskudd år 2 og 3 for 2017 er utbetalt.

I tilskuddsbrevene for persontilskudd er det en tabell som viser blant annet hvilket tilskuddsår utbetalingen gjelder for. Persontilskudd år 2 og år 3 gjelder hovedsakelig for 2017, og ikke 2016 slik det står i flere kommuners tilskuddsbrev. Når det står 2016 skyldes dette at kommunen mottar persontilskudd år 2 eller år 3 med 2016-satsen i sin helhet for minst 1 person. Kommunen kan logge inn i NIR for å se hvem dette gjelder for.

Hva må kommunen gjøre for å få utbetalt tilskudd?

Kommunen trenger ikke å søke om tilskuddene – IMDi utbetaler dem automatisk til kommunene på bakgrunn av data i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)

Kommuner som tilbyr opplæring for asylsøkere i mottak, må imidlertid registrere dette i NIR for å få utbetalt tilskudd. Hvis kommunen mottar tilskudd, må kommunen sørge for at alle i målgruppen får tilbud om opplæringen. 

Automatisk korrigering ved flytting

Hvis personer som utløser persontilskudd eller asylnorsktilskudd flytter til en annen kommune, deler IMDi utbetalingene mellom fraflyttings- og tilflyttingskommune.

Korrigeringer for kommunen vil skje ved den første utbetalingsrunde der kommunen totalt mottar et positivt tilskuddsbeløp for henholdsvis asylnorsktilskudd og persontilskudd (år 1, 2 og 3 beregnet samlet). 

Har du spørsmål?

For mer informasjon om ordningene og tildelingsregler i 2017 se disse rundskrivene:

Fjorårets rundskriv finner du her:

Hvis du trenger hjelp med konkrete saker, må du melde inn en sak til oss, med så nøyaktig beskrivelse som mulig og med DUF-nummer i et eget felt for dette. Det er superbrukere og administrativ bruker i kommunen som kan melde inn saker.