Kommunalt tilbud forankret i introduksjonsloven

Introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud og er en av de to ordningene i introduksjonsloven. Et vilkår for å ha rett til introduksjonsprogram, er at man har behov for grunnleggende kvalifisering.

Kommunen vurderer om personen er i målgruppa for ordningen og fatter et vedtak om tildeling av program (eller avslag). 

Kommunen må gi god informasjon til de som er i målgruppa om ordningen på et språk de forstår. IMDi har utarbeidet informasjon om introduksjonsprogrammet på flere språk som kommunen fritt kan bruke til å informere nyankomne flyktninger.

Deltakerne mottar introduksjonsstønad så lenge de deltar i programmet. 

Ved gjennomført eller avbrutt program skal det utstedes et deltakerbevis.

Helårlig og på fulltid 

Programmet varer som regel i to år, men kan være kortere dersom personen ikke lenger har behov for å delta i programmet. Programtiden kan forlenges ved behov. 

Programmet skal være på fulltid, det vil si: 

  • 37,5 timer per uke for et program uten krav til forberedelser eller etterarbeid, eller
  • 30 timer per uke for et program hvor de ulike tiltak stiller betydelige krav til egenaktivitet

Deltakere skal følge stort sett de samme fraværsreglene som i arbeidslivet ellers. Ugyldig fravær gir trekk i introduksjonsstønad.

Innholdet i programmet

Hoveddelen av programmet skal bestå av opplæring i norsk og samfunnskunnskap og arbeids- eller utdanningsrettede tiltak. 

Opplæring og tiltak skal beskrives og begrunnes i en individuell plan som er utarbeidet i fellesskap med og tilpasset den enkelte deltaker.

Roller og ansvar

Kommunen v/flyktningtjeneste eller programrådgiver, NAV og voksenopplæringen har forpliktende ansvar for introduksjonsprogram. Andre som kan ha viktige roller er frivillige organisasjoner og arbeidsgivere.

Les mer om samarbeid, roller og ansvar i introduksjonsprogrammet.