Målet med hurtigspor er å raskt identifisere flyktninger som har en etterspurt kompetanse og relevante erfaringer som kan bli tatt i bruk i det norske arbeidslivet. Gjennom hurtigsporet skal målrettede og tilpassede tiltak raskt settes i gang, parallelt med norskopplæring og andre kvalifiserende tiltak.

Hvordan komme i gang med hurtigspor?

Her kan din kommune eller ditt NAV-kontor få anbefalinger til hvordan dere kan sette i gang arbeidet med hurtigspor for introduksjonsdeltakere.

IMDi og Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet felles faglige anbefalinger for hvordan et hurtigspor for nyankomne flyktninger kan gjennomføres. Fem kommuner, NAV-kontorer og representanter for NAV fylke har bidratt med innspill til de faglige anbefalingene.

Les hele rapporten om "Hurtigspor for nyankomne flyktninger" 

Figur 1: Eksempel på et hurtigspor

Hva er hurtigspor?

 • Et arbeidsrettet løp innenfor introduksjonsprogrammet, der rask overgang til arbeid står i fokus.
 • Tidlig kartlegging og bedre bruk av medbrakt kompetanse
 • Bruk av arbeidsrettede tiltak i regi av NAV som kan relateres til deltakerens spesifikke kompetanse eller erfaring, kombinert med et identifisert behov for arbeidskraft i det lokale arbeidsmarkedet.
 • Bruk av nødvendig kompetansepåfyll, godkjenning av medbrakt kompetanse på et tidlig tidspunkt, språktrening, og utplassering hos en aktuell arbeidsgiver som en forberedelse til ansettelse.
 • I hurtigsporet skal flyktningene få norskopplæring parallelt med hurtigsporet. 

Hvem er målgruppene for hurtigsporet? 

Deltakere i introduksjonsprogrammet som har

 • medbrakt kompetanse eller arbeidserfaring som samsvarer med arbeidsgivers konkrete behov lokalt eller regionalt
 • medbrakt utdanning som raskt kan tilpasses norske arbeidsforhold 

og

 • som er motivert for å komme raskt i arbeid og gjennomgå nødvendige tiltak for å oppnå dette.
 • hvor det er mulig å avklare hva som trengs av godkjenninger, kompetansepåfyll og andre tiltak for å bli klar for ordinær ansettelse.

Hva som er «etterspurt kompetanse» vil variere fra sted til sted og fra tid til annen. Deltakere med «etterspurt kompetanse» blir dermed deltakere med medbrakt kompetanse eller erfaring som samsvarer med arbeidsgiveres konkrete behov lokalt eller regionalt.

Forutsetninger for å lykkes med hurtigspor

 • Samarbeid mellom enheten i kommunen som jobber med introduksjonsprogrammet og NAV.
 • Tidlig involvering av ansatte med arbeidsmarkedskompetanse i NAV, slik at de kan delta i arbeidet med kartlegging og individuell plan for den enkelte deltaker.
 • Behov for konkrete rutiner som beskriver hvem som har ansvar for hva i det daglige arbeidet med hurtigsporet.
 • Dialog med arbeidsgivere for å koble og identifisere riktige deltakere til hurtigspor. Det er viktig å kartlegge arbeidsgivers behov. 

Faglige anbefalinger til kommunene

 • Det må etableres tydelige avtaler og rutiner lokalt for samarbeid som skal ligge til grunn for hurtigsporet. 
  • For å sikre et tett samarbeid, forankring og eierskap hos partene som arbeider med hurtigsporet, bør det utarbeides forslag til samarbeidsavtaler lokalt. 
  • I tillegg skal rutinebeskrivelsene tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom enheten som har ansvar for introduksjonsprogram, NAV og arbeidsgiver.
 • Det må legges til rette for norskopplæring parallelt med hurtigsporet. 
  • Det er viktig at kommunene eller opplæringsstedet tilbyr fleksible undervisningsopplegg, som for eksempel kveldsundervisning og språkopplæring på deltid.
  • Husk at kommunal norskopplæring eller voksenopplæringens ansvar må avklares i samarbeidsavtaler.
 • Tidlig kartlegging av deltakere og behovene til arbeidsgivere
  • Kommunens introduksjonsprogram og NAV må samarbeide om kartlegging av deltakerne og samkjøre oppfølgingen. 
  • Det er behov for dialog med arbeidsgivere på et tidlig tidspunkt for å avklare hva de har behov for av arbeidskraft og hvilke deltagere som kan være aktuelle. 
  • Godkjenning av medbrakt kompetanse, både formell og uformell, må igangsettes raskt etter at kartleggingen er gjennomført.
 • Det må legges til rette for brukermedvirkning i utarbeidelse og oppfølging av individuell plan. 
  • For å sikre deltakerens medvirkning og eierforhold til individuell plan, kan det for noen deltakere være hensiktsmessig å visualisere planen. Se eksempel i rapporten punkt 2.5.
  • Det bør gjennomføres jevnlige evaluerings- og statusmøter for å følge opp deltakerens progresjon og utvikling.

Hva skiller hurtigsporet fra et ordinært løp i introduksjonsprogrammet?

 • Tidsaspektet. Det er behov for å koble på NAVs virkemidler og tiltak som lønnstilskudd og mentor på et tidlig tidspunkt. 
 • Tidlig dialog med arbeidsgivere. Behovet til arbeidsgiver må også ligge til grunn for å definere hvem som er i målgruppe for hurtigsporet.
 • Fokuset. Medbrakt kompetanse og erfaring skal vektlegges i større grad enn deltakerens norskferdigheter.
 • Tiltakene. Tiltakene er tett knyttet opp mot yrket deltakeren har satt seg som mål. Dette innebærer blant annet bruk av ordinært arbeid som opplæringsarena gjennom hurtig utplassering hos en relevant arbeidsgiver og tidlig godkjenning av uformell eller formell kompetanse.
 • Samarbeid. Et tidlig og tett samarbeid mellom mottak, ansvarlig for introduksjonsprogram i kommunen og NAV er avgjørende. Samarbeidet dreier seg blant annet om kartlegging, kontakt med arbeidsgivere og kobling av arbeidsgiver og deltaker, og valg av arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV.
Fant du det du lette etter?