• Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram eller norskopplæring.
  • Planen er et enkeltvedtak. Det betyr blant annet at den skal være skriftlig, at innholdet i planen skal være begrunnet, og at deltakeren skal få opplysninger om rett til å klage på planen og til å se sakens dokumenter.
  • Planen skal være utarbeidet senest innen tre måneder etter bosetting i kommunen eller etter at krav om deltakelse i introduksjonsprogrammet er fremsatt. Planen kan etterpå utfylles og revideres etter behov.
  • Planen skal utarbeides i samråd med deltakeren. Er det uenighet mellom deltaker og kommune, er det kommunen som treffer beslutningen om planens innhold. Kommunen må i så fall begrunne og dokumentere sin beslutning, og deltakeren har rett til å klage.
  • Planen skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg.
  • Planen skal minst inneholde programmets start og tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet.
  • Det skal begrunnes hvilke arbeids- eller utdanningsrettede tiltak som er valgt og hvordan disse vil styrke den enkeltes mulighet for deltakelse i yrkeslivet. 
  • Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i vedkommendes livssituasjon. Ved en vesentlig endring av den individuelle planen regnes avgjørelsen som et enkeltvedtak.

Les mer i rundskriv til introduksjonsloven (del II, kapittel 2, § 6)

Se også: