Dette må du kartlegge

Kartleggingen består av:

 • dokumentasjon på kompetanse og erfaringer
 • informasjon fra tidligere kartlegginger fra for eksempel mottak og UDI
 • opplysninger som gis av personen selv.

Dette er faktorer som bør inngå i kartleggingen:

 • Familie-, bo og livssituasjon
 • Arbeidserfaring og utdanning (fra hjemlandet, Norge eller andre land):
  • medbrakt dokumentasjon på tidligere skolegang og arbeidserfaring
  • muligheter for å skaffe dokumentasjon på tidligere skolegang og arbeidserfaring 
  • muligheter for å få godkjent medbrakt utdanning og realkompetanse
  • tiltak som er gjennomført før bosetting
  • referanser
 • Verv og uformell kompetanse:
  • tillitsverv
  • deltakelse i frivillige organisasjoner
  • uformell kompetanse og interesser
 • Språkkunnskaper og tidligere deltakelse i norskopplæring
 • Yrkesønsker og fremtidsplaner
 • Behov for spesiell tilrettelegging av tiltak 

Slik gjør du

Før du kommer i gang, bør du sette deg inn i tidligere kartlegginger og eventuell karriereveiledning, samt dokumentasjon på kompetanse og erfaringer.

I de fleste tilfellene vil du også ha behov for å bruke tolk.

Informer deltakeren

Siden deltakerne allerede har vært gjennom flere kartleggingsrunder før bosetting i kommunen, kan det være hensiktsmessig å forklare hvorfor det kartlegges igjen, hva den skal brukes til og hvem som har tilgang til opplysningene (regler om taushetsplikt).

Hvis det er flere deltakere som starter i introduksjonsprogrammet på samme tid, kan du kommunen organisere kurs/samling der du legger frem denne informasjonen.

Samarbeid med andre – og husk samtykke

I de fleste tilfeller vil samarbeid med andre etater eller instanser være svært nyttig for deltakeren, både under kartleggingen og arbeidet med individuell plan.

Det kan være relevant å kalle inn for eksempel:

 • helsepersonell
 • pedagoger fra voksenopplæringen
 • veiledere hos NAV
 • representanter fra utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv

Husk at deltakeren må gi hans eller hennes samtykke dersom informasjonen om deltakeren skal deles med flere.

Vurder kompetanse og ferdigheter

 • Vær nysgjerrig og still utdypende spørsmål. Mange kan for eksempel ha gjort arbeidslignende aktiviteter, slik som uformell omsorg, dyrking av jord, reparasjoner, selv om de sier at de aldri har jobbet. Du kan også fortelle hvordan ulike yrker praktiseres her i Norge og hva slags ferdigheter som kreves i ulike yrker.
 • Behov for grunnleggende kvalifisering er et av kriteriene for å få tilbud om introduksjonsprogram. Hvordan er deltakerens ferdigheter i lesing, skriving, regning osv.? Hos Kompetanse Norge finner du tester og kartleggingsverktøy som kan brukes til å vurdere grunnleggende ferdigheter. 
 • Noen deltakere kan ha rett på vurdering av realkompetanse, det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Les mer realkompetansevurdering hos Nokut.
 • Karrieresentrene kan hjelpe deltakere bli mer bevisst på egen kompetanse og muligheter. Offentlige karrieresentre til gratis veiledning til alle over 19 år. Les mer om karriereveiledning og finn offentlige karrieresentre hos Kompetanse Norge.
 • Lag CV. Noen deltakerne vil kanskje ikke forstå innholdet i CV-en på egen hånd, men ved bruk av tolk vil man være i stand til å gjennomgå innholdet i CV-en. Behersker deltakeren norsk på et tilfredsstillende nivå, kan deltakeren skrive sin egen CV. Se NAVs veiledning til å skrive CV.

Kartlegg helseforhold

Under kartleggingen må du finne ut om deltakerens helse krever tilrettelegging av norskopplæring og tiltakene i introduksjonsprogram. Noen ganger kan det også være behov for annen oppfølging og behandling.

Det er kvalifisert helsepersonell som skal utføre helsekartleggingen, og som sørge for at deltakeren får informasjon om hvilke opplysninger som deles med andre enheter i kommunen.

Helsekartlegging er også viktig for å kunne søke tilskudd fra IMDi ved bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Dette tilskuddet kan brukes på tiltak som kan gjøre det lettere for deltakeren å komme i mål med opplæringen.

Hos Helsedirektoratet finner du en veileder for helsetjenestetilbudet til flyktninger.

Dokumentér kartleggingen

Du må sørge for å ha dokumentasjon av kartleggingen.

Slike dokumenter kan for eksempel være:

 • deltakerens egen registrering av kompetanse ved ankomst til Norge
 • kartlegging fra UDI og asylmottaket
 • gjennomført karriereveiledning
 • kommunens nedtegning av kartleggingsinformasjon
 • referater fra kartleggingssamtaler med deltakeren
 • dokumentasjon på utdanning eller arbeidserfaring 

Deltakeren har rett til innsyn i disse dokumentene.

I den individuelle planen skal du oppsummere hovedpunktene fra kartleggingen og henvise til dokumentasjonen fra kartleggingen.

Etter kartleggingen: Lag individuell plan

Alle deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæringen skal ha en individuell plan. Planen skal si noe om mål med deltakerens program og opplæring, og hvilke aktiviteter og tiltak som må til for å nå disse.