Kommunens plikter

Det er kommunene som er ansvarlige for at flyktninger og innvandrere får det tilbudet de har krav på etter introduksjonsloven.

Sist oppdatert: 4. september 2017

Dette må kommunen gjøre:

  • Gi veiledning på introduksjonslovens område til flyktninger og innvandrere.
  • Tilby opplæring i norsk- og samfunnskunnskap til de som har rett og/elller plikt på det så snart som mulig, og innen tre måneder. Dette omfatter også personer i målgruppa som bor i mottak i kommunen. Her finner du informasjonsbrev på flere språk.
  • Informere personer i målgruppen for norskopplæring om at de må folkeregistrere seg så fort som mulig etter innvilget vedtak om opphold.
  • Tilby introduksjonsprogram innen tre måneder etter bosetting i kommunen, eller etter at personen selv har bedt om det. Det er kommunens ansvar at de som har rett til introduksjonsprogram får dette tilbudet. 
  • Fatte ulike vedtak om den enkeltes deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 
  • Registrere en rekke opplysninger i Nasjonalt introduksjonsregister om deltakelse i introduksjonsprogram og norskopplæring
  • Utarbeide og fatte vedtak om individuell plan for både norskopplæringen og introduksjonsprogrammet. Kommunen skal revidere planen jevnlig. 
  • Gjennomføre norskprøver. I prøvereglementet finner du retningslinjer for hvordan kommunene skal gjennomføre prøven.
  • Utstede et deltakerbevis ved gjennomført eller avbrutt opplæring. Deltakerbeviset er dokumentasjon på tiltak og gjennomført opplæring.

  • Drive internkontroll av ordningen. Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunene, og sørge for at de tilbyr deltakerne det de etter loven har rett på.