Forslag til mål

Kommunens mål for introduksjonsprogrammet kan være resultatmål i form av deltakeres overgang til arbeid og/eller utdanning per måned eller år, mål om antall deltakere med utdanningstiltak i løpet av et år, mål om økt bruk av frivillig sektor, helsetjenester osv.

Å sette mål bidrar til å bevisstgjøre kommunen om målene de jobber mot og resultatene de oppnår. Denne informasjonen kan videre brukes til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre introduksjonsprogrammet.

Åtte trinn for mål- og resultatstyring

 • Trinn 1: Forankre mål- og resultatstyring i kommunens ledelse, både administrativt og politisk.
 • Trinn 2: Forankre mål- og resultatstyring i egen enhet. 
 • Trinn 3: Enhetens ledelse presenterer informasjon om mål- og resultatstyring for sine ansatte med beskrivelse av hensikt, verktøy som skal benyttes og plan for gjennomføring. 
 • Trinn 4: Avsett tid for de ansatte til å utarbeide mål- og resultatindikatorer i et planverktøy, som for eksempel en virksomhetsplan. Viktige forutsetninger er: 
  • Ledelsen og de ansatte utarbeider klart definerte mål som er målbare. 
  • Målene er enkle. 
  • Målene er tidfestet. 
  • En ansvarsperson oppnevnes for å innhente informasjon om oppnådde resultater. 
  • Involverte parter har en felles forståelse av hva som er målet. 
  • Involverte parter føler målet som meningsfylt. 
  • Mål og tiltak er realistiske. 
 • Trinn 5: Enheten utarbeider en virksomhetsplan for et kalenderår av gangen. 
 • Trinn 6: Kvartalvis oppfølging av virksomhetsplanen. Husk: En person bør ha ansvaret for å innhente informasjon om resultater.
  • Resultater:
   • Hva er oppnådd?
   • Hva er ikke oppnådd? 
  • Tiltak: 
   • Hvilke tiltak er gjennomført etter planen? 
   • Analyse av årsaker til god måloppnåelse: antatt avgjørende faktorer. 
   • Skal noen av de planglagte tiltakene avsluttes, justeres og/eller erstattes av andre? 
   • Vurdere om andre interne/eksterne forhold kan være av betydning for oppnådde resultater. 
   • Bør andre enheter i kommunen eller eksterne instanser involveres? 
   • Ledelsen inspirerer jevnlig slik at alle ansatte opplever at måloppnåelse har høy status i virksomheten. 
   • Trinn 7: Presentasjon og rapportering av virksomhetsplan. Når resultater og analyser av virksomhetsplan for kalenderåret foreligger, presenteres denne for de ansatte i enheten og for kommunens ledelse (for eksempel på rådmannens ledermøte og/eller i formannskapet). 
   • Trinn 8: Nå som grunnlaget for arbeidet er lagt, utvikles en ny virksomhetsplan for neste kalenderår.

Det nasjonale resultatmålet er at 70 prosent av deltakerne er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram. I statistikkløsningen vår finner du tall for din kommune:

Henter figur...

Kommunal internkontroll

Kommunen skal gjennomføre internkontroll for å sikre oppfyllelse av pliktene i introduksjonsloven. Kommunen skal kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten.

Fylkesmannen vil kunne etterspørre kommunens internkontroll når fylkesmannen gjennomfører tilsyn.