Programrådgiveren

Deltakere i introduksjonsprogrammet har en programrådgiver. Programrådgiveren er vanligvis ansatt i fylktningtjenesten, NAV lokalt eller voksenopplæringen, avhengig av hvordan kommunen har organisert arbeidet med introduksjonsprogrammet.

Programrådgiveren har ansvar for å: 

 • Veilede:

  • kartlegge deltakeren

  • lage individuell plan sammen med deltakeren, følge opp deltakeren og revidere den individuelle planen i hele programperioden

  • følge opp og tilby et minimumstilbud til deltakere i fødselspermisjon fra fjerde permisjonsmåned
  • følge opp deltakeren i overgang ordinær utdanning eller arbeid

  • informere og henvise til aktuelle instanser for godkjenning av utdanning og realkompetansevurdering

  • sikre at deltakeren skaffer til veie relevante dokumenter og bistå deltakeren i å få oversatt medbrakte vitnemål, attester og lignende

 • Koordinere:

  • samordne tiltak og kontakt mellom andre kommunale aktører og arbeidsgivere

  • avklare oppgave- og ansvarsfordeling

  • danne tverrfaglige team og møteplasser ved behov

 • Saksbehandle:

  • gi informasjon til deltakeren om ordningen, rettigheter og plikter

  • fatte vedtak og håndtere klager
  • registrere opplyninger om deltakelse i Nasjonalt introduksjonsregister

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen har som regel ansvar for:

 • å tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, og informere de som har rett og plikt til opplæring om tilbudet
 • at timer og fravær blir registrert i Nasjonalt introduksjonsregister
 • å gi informasjon om rettigheter til grunnskoleopplæring for voksne
 • følge opp og tilby opplæring eller språktrening til deltakere i fødselspermisjon fra fjerde permisjonsmåned

Det lokale NAV-kontor

NAV lokalt er en viktig samarbeidspartner for programrådgiver og voksenopplæringen og er forpliktet til å samarbeide med  om introduksjonsprogram. NAV skal tilby arbeidsmarkedstiltak og har som regel god oversikt over mulige praksisplasser og behov for arbeidskraft.

 • gi generell informasjon om arbeidsmarkedet og NAVs virkemidler, herunder arbeidsmarkedstiltak til programdeltakere, lærere, kontaktpersoner etc.
 • gi informasjon og veiledning til den enkelte deltaker i programmet om arbeids-, yrkesog utdanningsmuligheter
 • bistå kommunene i kartlegging av den enkelte deltaker gjennom NAVs behovs- og arbeidsevnevurdering
 • bistå kommunene i utarbeidelsen av individuell plan for den enkelte deltaker ved behov 
 • delta i et samarbeid om den enkelte deltaker på et tidlig stadium av programmet
 • delta i samarbeidet/teammøter rundt den enkelte deltaker når det er behov for arbeids- og velferdsetatens kunnskap og kompetanse
 • registrere deltakere i Arena når deltakerne får oppfølging fra NAV i form av behovsvurderinger, arbeidsevnevurderinger, arbeidsrettede tiltak eller annen innsats fra NAV 
 • vurdere egnede arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV for den enkelte deltaker
 • følge opp deltakere som deltar på arbeidsrettede tiltak i regi av NAV
 • bidra ved behov for å sikre en smidig overgang til arbeidsrettet aktivitet i regi av NAV etter endt programperiode
 • formidle deltakere til arbeid 

Arbeidgivere og frivillige

Interkommunalt samarbeid

Samarbeidet kan også gå ut over kommunegrensen. Norskundervisning, kurs, arbeidspraksis og samarbeid i forbindelse med ferieavvikling er eksempler som kan inngå i et interkommunalt samarbeid.

Kommunene kan også kjøpe tjenester i introduksjonsprogrammet fra hverandre.