Fylkesmannens tilsyn

Tilsynet gjelder introduksjonsprogram, introduksjonsstønad, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Målet er å sørge for at alle kommuner oppfyller lovens minstekrav i disse ordningene.

Tilsynstema

Tema for tilsyn er individuell plan.

For perioden 2013–2016 var tilsynstemaet hvorvidt introduksjonsprogrammet er helårlig og på fulltid.

Hvordan gjennomføres tilsynet?

Tilsynet gjennomføres årlig. Hvert fylkesmannsembete skal gjennomføre minimum to tilsyn per år.

Det er fylkesmannen som velger hvilke kommuner det skal føres tilsyn med. Fylkesmannen kan velge å føre tilsyn med nye kommuner, eller oppfølgingstilsyn med kommuner det tidligere er ført tilsyn med.

Fylkesmannen kan i tillegg gjennomføre egeninitierte tilsyn med øvrige bestemmelser i introduksjonsloven. 

Håndbok og maler

IMDi har utarbeidet en metodehåndbok som fylkesmennene skal bruke i sitt arbeid med tilsyn. 

Fylkesmennene kan også bruke forskjellige maler når de gjennomfører tilsyn: mal for tilsynsvarsel, presentasjon i åpningsmøtet,  tilsynsrapport og pålegg om retting av lovbrudd.

Hvilke lover gjelder?

Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn og skal utføres i samsvar med reglene i kommuneloven kapittel 10 A. Fylkesmannen har rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i saksdokumenter og rett til adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Fylkesmannen kan gi kommunen pålegg om å rette forhold som er i strid med introduksjonsloven og/eller tilhørende forskrifter.

Fylkesmannens tilsyn skal gjennomføres i samsvar med forvaltningsloven og prinsipper om forsvarlig saksbehandling og krav til god forvaltningsskikk

Kommunal internkontroll

Kommunen skal gjennomføre internkontroll for å sikre oppfyllelse av pliktene i introduksjonsloven. Kommunen skal kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten.

Fylkesmannen vil kunne etterspørre kommunens internkontroll når fylkesmannen gjennomfører tilsyn.

Veileder fra regjeringen

Veilederen gir anbefalinger til kommunene om gjennomføring av internkontroll med ordningene i introduksjonsloven.