Godt tverretatlig samarbeid trekkes ofte frem som selve nøkkelen til å lykkes med arbeidsretting av introduksjonsprogrammet. 

Hva sier loven?

 • Introduksjonsloven § 3 første ledd sier at kommunen skal sørge «for introduksjonsprogram […]til nyankomne innvandrere som er bosatt i kommunen». Det betyr at kommunen har plikt til å tilrettelegge program og utbetale stønad, men står fritt til å velge hvordan den vil organisere dette arbeidet.
 • Disse oppgavene fordrer imidlertid samordning av tiltak og tjenester både mellom statlige aktører, som NAV, og ulike kommunale og fylkeskommunale etater.
 • Kommunens hovedansvar er dermed i hovedsak å samordne et individuelt tilrettelagt program for den enkelte og lage målrettede ordninger og tiltak for kvalifisering. Kommunen er med andre ord tillagt et særskilt koordineringsansvar.

 

Hvordan gå frem for å sikre  godt tverretatlig samarbeid?

Steg 1: Etabler samarbeidet.

Både flyktningtjenesten ved programrådgiver, NAV og voksenopplæringen har et ansvar for introduksjonsprogrammet. 

En felles forståelse av behovene til introduksjonsdeltakeren, og hva som skal til for å imøtekomme disse behovene, er utgangspunktet for et godt samarbeid. 

Under kan du se et eksempel på rutiner for samarbeidsavtaler. 

Steg 2: Formaliser samarbeidet

Lag en avtale som spesifiserer hvilke aktører som skal samarbeide om introduksjonsprogram i din kommune. Her skal etatene bli enige om hvem som skal gjøre hva, hvordan og når. Fastsett også hvem som er kontaktpersoner i de ulike etatene.

 

Under finner du noen eksempler på hvordan andre kommuner har formalisert sine samarbeid. 

Steg 3: Oppretthold samarbeidet

Det er ikke nok å inngå en avtale; Man må sørge for at samarbeidet blir opprettholdt og fungerer som planlagt. Ha gjerne faste arbeidsmøter for oppfølging og videreutvikling av avtalen. Det er også lurt å lage egne rutiner for hvordan samarbeidet skal foregå.

Husk: En god avtale blir til over tid. Det må være rom for justeringer og jevnlige statusoppdateringer på samarbeidet.

Eksempler på tema for samarbeid

 • Regelmessige møter mellom programrådgiver, deltaker og ansatte fra lokalt NAV-kontor 
 • Seminarer eller informasjonsmøter for deltakere der ansatte fra NAV informerer om tiltak og muligheter i arbeidsmarkedet
 • Samarbeidsmøter mellom programrådgiver og NAV om deltakere som skal ha arbeidsavklaringspenger
 • Samarbeid om praksisplasser og andre arbeidsrettede tiltak
 • Samarbeidsmøter mellom programrådgiver og kvalifiseringsprogrammet i NAV om mulige tiltak for den enkelte deltaker.
 • Tverrfaglig samarbeid og felles kontakt med næringslivet. Ansatte jobber på tvers av avdelinger om en felles næringslivspool.
 • Samarbeidsmøter kan brukes til å drøfte hvordan man i større grad kan tilpasse eksisterende tiltak til introduksjonsprogrammets målgruppe.

Kommunesamarbeid

 • Kommunens plikt kan også oppfylles gjennom et samarbeid med en eller flere andre kommuner, gjennom interkommunalt samarbeid eller vertskommunesamarbeid, jfr. kommuneloven (lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner) kapittel 5 og kapittel 5A.
 • Interkommunalt samarbeid vil si at det kan opprettes et eget styre til løsning av felles oppgaver.
 • Vertskommunesamarbeid innebærer at en kommune kan avtale med en annen kommune at denne skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.