Når kan programmet forlenges?

Når den enkelte deltaker ikke har nådd målsetningen i den individuelle planen, bør kommunen vurdere om introduksjonsprogrammet skal forlenges. Det bør legges vekt på om forlengelsen vil styrke deltakerens mulighet for overgang til arbeid eller ordinær utdanning. Deltakeren kan også selv søke om å få forlenget programtid.

Hvorvidt personen skal få forlenget programtid er noe kommunen må vurdere individuelt, og fatte vedtak om det. Rundskriv til introduksjonsloven har oppført følgende momenter som relevante i vurderingen: 

  • deltakers motivasjon
  • deltakerens behov for kvalifisering
  • hva som er årsaken til at deltakeren trenger mer tid, og om det er på grunn av forhold deltakeren selv har hatt innvirkning på

For mer informasjon om forlengelse, se rundskriv til introduksjonsloven (del II, kapittel 2 § 5).

Husk individuell plan

Hvis kommunen skal forlenge introduksjonsprogrammet, må det også foreligge en fornyet individuell plan for deltakeren som inneholder tiltak som skal bidra til å nå hennes eller hans målsetting.

Kommunens vedtak

Dette må kommunen fatte vedtak om når det gjelder forlengelse av introduksjonsprogram:

  • utvidet deltakelse i introduksjonsprogram, eller
  • avslag på søknad om utvidet deltakelse i introduksjonsprogram