Disse må kommunen tilby introduksjonsprogrammet til

Ifølge introduksjonsloven §2 skal kommunen tilby introduksjonsprogrammet til personer som:

 • er mellom 18 og 55 år, og
 • har behov for grunnleggende kvalifisering, og
 • er nyankommet, det vil si ikke har bodd i en norsk kommune mer enn 2 år, og
 • er bosatt i kommunen etter avtale med IMDi (gjelder ikke dersom man er familiegjenforent eller har fått opphold på selvstendig grunnlag), og
 • har opphold i Norge på ett av disse grunnlagene:
  • etter innvilget søknad om asyl (utlendingsloven § 28)
  • som overføringsflyktninger (utlendingsloven § 35)
  • på grunnlag av sterke menneskelige hensyn (utlendingsloven § 38)
  • begrenset oppholdstillatelse som medlem av barnefamilie eller som enslig mindreårig i påvente av dokumentert identitet (utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav a eller b)

  • midlertidig oppholdstillatelse på grunnlag av reglene om kollektiv beskyttelse (jf. utlendingsloven § 34)
  • familieinnvandring til personer som nevnt ovenfor, med unntak av familieinnvandring til personer som fikk kollektiv beskyttelse men hvis tillatelse ikke danner grunnlag for permanent opphold (utlendingsloven kapittel 6)
  • selvstendig grunnlag (utlendingsloven § 53)

Kommunen skal tilby introduksjonsprogram så snart som mulig, og senest innen tre måneder etter at personen ble bosatt i kommunen, eller personen har framsatt krav om deltakelse.

Disse kan kommunen tilby introduksjonsprogrammet til

Introduksjonsloven §3 sier at kommunen kan vurdere å tilby introduksjonsprogrammet til personer som:

 • er over 55 år, men som ellers oppfyller krav til å ha rett på introduksjonsprogram som nevnt ovenfor
 • er bosatt i kommunen uten særskilt avtale mellom IMDi og kommunen, men som ellers oppfyller krav til å ha rett på introduksjonsprogram som nevnt ovenfor
 • har avvist eller avbrutt deltakelse i programmet tidligere, men som ellers oppfyller krav til å ha rett til introduksjonsprogram som nevnt ovenfor
 • har familieinnvandringstillatelse til andre personer enn de som har rett til introduksjonsprogram

Informasjon til deltakere på flere språk

Her kan du laste ned informasjon om introduksjonsprogram til deltakere på flere språk.

Personer som takker nei til eller avbryter introduksjonsprogram

Personer som har rett til introduksjonsprogram og som takker nei til programmet eller avbryter programmet på egen hånd, kan ikke regne med å motta sosialhjelp til livsopphold.

De mister også retten til å få introduksjonsprogram, men kommunen kan likevel velge å tilby dem programmet senere.

Disse personene vil mest sannsynling fortsatt ha rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Rett til norskopplæring og opplæring etter opplæringsloven

De aller fleste som har rett til introduksjonsprogram, har også rett til norskopplæring. Da vil de få norskopplæringen som en del av introduksjonsprogrammet.

Noen kan også ha rett på grunnskoleopplæring eller videregående opplæring for voksne. Dette kan også tas som en del at introduksjonsprogrammet.

Kommunens vedtak og registrering

Dette er vedtak kommunen må fatte i forbindelse med deltakelse i introduksjonsprogram:

 • vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram uten individuell plan, eller
 • vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram med individuell plan, eller
 • vedtak om avslag på deltakelse i introduksjonsprogram

Dette er opplysningene kommunen må registrere i forbindelse med deltakelse i introduksjonsprogram:

 • dato for kommunens tilbud om introduksjonsprogram eller for framsatt krav om introduksjonsprogram
 • dato for vedtak om tildeling av introduksjonsprogram eller om avslag (med begrunnelse)

Disse opplysningene skal være registret i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Noen kommuner registrerer dette via sitt fagsystem, mens andre gjør det direkte i NIR.

Neste steg: kartlegging og individuell plan

Deltakere i introduksjonsprogram skal få et tilbud som er tilpasset deres behov, forutsetninger og framtidsplaner. Programrådgiveren må sammen med deltakeren kartlegge forhold som kan være relevant for nå målene med programmet, og lage en individuell plan.

Deltakerne mottar introduksjonsstønad så lenge de deltar i programmet.