Introduksjonsstønaden er skattepliktig og gir ikke pensjonspoeng. Stønaden tilsvarer to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år får to tredjedeler av dette. Stønaden er like stor for alle uansett behov og familiesituasjon, og kommunen har ansvar for at den utbetales.

Les mer om introduksjonsprogrammet

Utbetaling av stønaden

Utbetalingen skal skje etterskuddsvis på grunnlag av registrert frammøte, ifølge introduksjonsloven. Rundskrivet til introduksjonsloven gir føringer for utbetaling av stønaden. 

Les mer i Rundskrivet til introduksjonsloven

Dersom deltakeren får andre offentlige ytelser som for eksempel dagpenger, uføretrygd eller lignende, skal stønaden reduseres. Unntakene her er barnetrygd og kontantstøtte.

Dersom deltakeren har fått utbetalt høyere stønad enn det hun eller han har krav på, kan dette trekkes fra framtidige utbetalinger. Hvis det viser seg at deltakeren har gitt uriktige opplysninger, kan kommunen ifølge paragraf 15 i introduksjonsloven kreve at stønaden betales tilbake.

Ugyldig fravær, ferie og permisjoner påvirker utbetaling av stønaden.

Les mer om om permisjon, ferie og fravær.