Dette er regler for fravær og permisjon

Egen eller barns sykdom

Er en deltaker i introduksjonsprogrammet syk, kan han eller hun få fri fra programmet uten trekk i introduksjonsstønad. Det samme gjelder hvis deltakeren har et sykt barn hjemme – man kan i så fall få fri i opptil ti virkedager i løpet av de siste 12 månedene, eller 15 virkedager dersom deltakeren har omsorg for mer enn to barn. Er deltakeren alene om omsorgen, økes antallet dager til henholdsvis 20 og 30.

EGENMELDING ELLER LEGEERKLÆRING

Egen sykdom eller barns sykdom utover tre dager krever alltid legeerklæring.

Ved sykdom i inntil tre dager kan deltakeren også levere egenmelding. For å kunne benytte retten til egenmelding ved egen sykdom, må deltakeren ha deltatt i programmet i minst åtte uker. Egenmelding ved barns sykdom kan benyttes allerede fra første dag i programmet.

En kan levere opptil fire egenmeldinger i løpet av de siste 12 månedene. Dersom deltakeren blir syk igjen innen 16 kalenderdager etter forrige egenmelding, vil den forrige sykdomsperioden telle med.

PERMISJON VED LANGVARIG SYKDOM

Når langvarig egen sykdom eller barns sykdom gjør det vanskelig å delta i introduksjonsprogrammet, har deltakeren rett til permisjon uten stønadsutbetaling i opptil ett år. Her kreves det legeerklæring.

Svangerskap, fødsel og adopsjon

Gravide har rett til fri fra introduksjonsprogrammet i opptil 10 dager uten trekk i introduksjonsstønaden. De som vil bruke denne retten må si fra minst en uke i forveien.

Etter fødselen har mor rett til fri uten trekk i stønaden i 20 virkedager. Far har rett til det samme i 7 virkedager dersom han bor sammen med moren.

Mødre som ammer har også rett til ammefri minst en time daglig. I tillegg til disse fridager kommer også retten til omsorgspermisjon.

FØDSELSPERMISJON

Hvis begge foreldrene deltar i introduksjonsprogrammet, har de til sammen rett til opptil 10 måneder omsorgspermisjon i barnets første leveår. Introduksjonsstønad utbetales ikke under permisjonen, men foreldrene kan ha rett på ytelser etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Ved spørsmål om dette må deltakeren selv ta kontakt med kommunen.

10 uker av fødselspermisjon er forbeholdt far, og de faller bort dersom faren ikke benytter disse permisjonsdagene. Foreldrene velger selv hvordan de skal fordele permisjonstiden, men permisjonen bør fortrinnsvis tas ut på et tidspunkt som gjør at kvalifiseringen får kontinuitet for mor og far.

Disse permisjonsreglene gjelder også ved adopsjon dersom barnet er under 15 år.

Velferdspermisjon

Deltakeren kan få velferdspermisjon med introduksjonsstønad i inntil 10 virkedager for hvert kalenderår. Dette kan for eksempel være:

 • Tilvenning av barn i barnehage/førskole/hos dagmamma - inntil 3 virkedager
 • Følge barnet på skolen den dagen barnet begynner på skole i Norge – 1 dag
 • Dersom man skal gifte seg
 • Dødsfall i nær familie/vennekrets – inntil 3 dager. Eventuelle nødvendige reisedager dersom bisettelse er langt unna kan komme i tillegg.
 • Jobbintervju
 • Opptak ved skole
 • Time hos lege eller tannlege
 • Dersom deltakeren pleier en nær pårørende i hjemmet

Fravær på grunn av arbeid

Deltakeren kan få velferdspermisjon med introduksjonsstønad for å gå i jobbintervju.

Hvis deltakeren får tilbud om arbeid på heltid, kan hun eller han få permisjon fra introduksjonsprogrammet uten introduksjonsstønad. Kommunen kan innvilge permisjonen for flere avgrensede perioder, og totalt for en periode på inntil ett år.

Programrådgiveren må i så fall justere deltakerens individuelle plan for tiden det innvilges permisjon. Programrådgiveren må også gjennomføre en samtale med deltaker fire uker før permisjonstiden er ferdig for å avtale om deltaker skal fortsette i introduksjonsprogrammet, og eventuelt det videre innholdet i personens introduksjonsprogram.

Høytider og ferie

Alle deltakere i introduksjonsprogrammet skal ha ferie i opptil 25 virkedager hvert år. Det er den enkelte kommune som bestemmer når feriedagene skal avvikles.

Deltakeren som ikke hører til Den norske kirke har rett til fri i opptil to virkedager hvert år for å markere religiøse høytider. Personen må si fra om dette senest 14 virkedager før.

I tillegg gjelder følgende fridager for alle som deltar i introduksjonsprogrammet: skjærtorsdag, langfredag, andre påskedag, 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag, andre pinsedag, første og andre juledag, og første nyttårsdag.

Dette skjer ved ugyldig fravær

Ved fravær som ikke har en godkjent grunn, skal introdeltakere trekkes for introduksjonsstønad. Det er kommunen som avgjør om fraværet er gyldig eller ikke.

Kommunen må fatte enkeltvedtak om trekk i stønaden dersom det trekkes 50 prosent eller mer per enkeltutbetaling og som minst tilsvarer 1/12 av folketrygdens grunnbeløp. Deltakeren vil da ha rett til å klage.

En konsekvens av ugyldig fravær kan også være at kommunen stanser introduksjonsprogrammet midlertidig eller permanent.

Informasjon til deltakeren på flere språk

Her kan du laste ned informasjon på flere språk om regler for fravær i introduksjonsprogrammet. Teksten er utformet slik at det skal være lettere for deltakeren å forstå reglene som gjelder.

Dette må kommunen fatte vedtak om

Dette er vedtak kommunen må fatte i forbindelse med gyldig fravær i introduksjonsprogrammet:

 • invilget søknad om permisjon
 • avslag på søknad om permisjon
 • bortfall av rett til egenmelding

Dette er vedtak kommunen kan fatte i forbindelse med ugyldig fravær i introduksjonsprogrammet:

 • trekk i introduksjonsstønad på over 50 prosent
 • trekk i framtidig introduksjonsstønad på over 50 prosent
 • stans av introduksjonsprogrammet

Dette må kommunen registrere i NIR/sitt fagsystem

Dette er opplysninger kommunen må registrere i forbindelse med gyldig fravær i introduksjonsprogrammet:

 • Dato for vedtak om innvilgelse av permisjon
 • varighet på permisjonen, herunder årsak til fravær etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon
 • omfang av fravær i introduksjonsprogrammet

Dette er opplysninger kommunen må registrere i forbindelse med ugyldig fravær i introduksjonsprogrammet:

 • Dato for vedtak om stansing av introduksjonsprogram

Alle disse opplysningene skal være registret i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Noen kommuner registerer dette via sitt fagsystem, mens andre gjør det direkte i NIR.