Varighet og beregning av timer i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid. Det varer i inntil to år, og ved behov kan det forlenges med inntil ett år. Kommunen må registrere timer og årsak for avslutning i NIR.

Sist oppdatert: 25. juni 2018

Hvor lenge kan personen delta?

Hvor lenge den enkelte skal delta i introduksjonsprogrammet er noe programrådgiveren vurderer med bakgrunn i den individuelle planen. Deltakerens målsetting, behov og forutsetninger er faktorer som spiller inn på hvor lenge programmet skal vare. 

Den øvre grensen for å delta er to år, i tillegg til godkjent permisjon.

Hvis den tildelte programtiden utløper før deltakeren har nådd målet med programmet, kan programrådgiveren vurdere om det kan være grunnlag for å forlenge programmet. Introduksjonsprogrammet kan forlenges med inntil ett ekstra år når det vil styrke deltakerens mulighet for overgang til arbeid eller ordinær utdanning, eller styrke muligheten for å nå målsettingen i den individuelle planen. 

For detaljert informasjon om regler for introduksjonsprogrammets varighet, se rundskriv til introduksjonsloven (del II, kapittel 2, § 5).

Antall timer per uke

Introduksjonsprogrammet skal være på fulltid, det vil si:

  • 37,5 timer per uke for et program med tiltak som ikke krever forberedelser eller etterarbeid, eller 
  • 30 timer per uke for et program med tiltak som stiller betydelige krav til egenaktivitet

Det er ikke anledning til å delta i programmet på deltid. Deltakeren skal følge stort sett de samme reglene for fravær som i arbeidslivet ellers.

Slik beregnes timer i introduksjonsprogrammet

En undervisningstime i norsk og samfunnskunnskap varer i 45 minutter, men teller som 75 minutter i introduksjonsprogrammet, der 30 minutter er til for- og etterarbeid.

For andre tiltak i programmet teller en time 60 minutter.

EKSEMPEL PÅ BEREGING AV TIMER

Deltakeren har 18 undervisningstimer i norsk og samfunnskunnskap á 45 minutter per uke. Dette utgjør 22,5 timer når tiden til egenaktivitet er tatt med i beregningen. Timene som brukes til andre tiltak utgjør 15 timer totalt. Til sammen utgjør dette et fulltidsprogram på 37,5 timer i uken.

Rundskrivet til introduksjonsloven legger føringer for beregning av timer i introduksjonsprogrammet. Reglene er utdypet i en tolkningsavklaring fra departementet om begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven. Der finner du også eksempler på hvordan en ukeplan i introduksjonsprogrammet kan se ut.

Når er personen ferdig med programmet?

Introduksjonsprogrammet avsluttes når deltakeren har nådd målet sitt, det vil si at han eller hun har fått grunnleggende kvalifisering og tilknytning til arbeid eller utdanning. 

Hvorvidt deltakeren har fått tilknytning til arbeid eller utdanning er noe programrådgiveren må vurdere. Hvis deltakeren har for eksempel fått tilbud om arbeid i et halvt år, kan det kanskje være bedre å gi ham eller henne permisjon fra programmet framfor å avslutte programmet. Hvis programrådgiveren mener at deltakeren bør fortsette med programmet eller få permisjon, og deltakeren vil avslutte, står han eller hun fritt til å gjøre det.  

Når deltakeren har avsluttet introduksjonsprogrammet, skal kommunen utstede et deltakerbevis.

Det at personen avslutter programmet må ikke forveksles med stans av programmet. Å stanse introduksjonsprogram betyr at kommunen har bestemt at deltakeren ikke lenger skal delta, for eksempel hvis hun eller han har mye ugyldig fravær.

Kommunens registrering i NIR/fagsystem

Dette er opplysninger kommunen må registrere i Nasjonalt introduksjonregister (NIR), enten direkte i NIR eller via sitt fagsystem:  

  • tidspunkt for start på introduksjonsprogrammet
  • omfang og varighet av de ulike tiltakene i introduksjonsprogrammet
  • tidspunkt for avslutning av introduksjonsprogrammet og sluttårsak
Fant du det du lette etter?