Når kan kommunen stanse programmet?

Årsaker til å stanse introduksjonsprogrammet for den enkelte deltaker kan for eksempel være:

 • ugyldig fravær
 • forhold ved deltaker, for eksempel deltakers atferd i undervisningssammenheng (truende atferd, oppførsel som er ødeleggende for læringsmiljøet)
 • kommunen anser personen for å blitt grunnleggende kvalifisert
 • deltaker har fått studieplass på ordinært høyere utdanning på fulltid

Introduksjonsprogrammet stanses kun i tilfeller når programrådgiveren mener at det ikke lenger er grunnlag til å delta i programmet, og deltakeren ikke er enig. Dette er noe kommunen må fatte vedtak om.

Når deltaker og programrådgiveren er enige om at deltakeren skal avslutte introduksjonsprogrammet, er det ikke snakk om stans av programmet, men om ordinær avslutning. Årsaker til avslutning kan være at deltakeren har nådd målet med programmet, det vil si at han eller hun har kommet over i arbeid eller utdanning, eller at programtiden har utløpt.  

Merk at det heller ikke regnes som stans hvis deltakeren har avbrutt programmet etter eget ønske. 

Ugyldig fravær

Fravær er den vanligste årsaken til stans av introduksjonsprogram.

For å stanse programmet grunnet fravær, må programrådgiveren vurdere om fraværet er omfattende. Dette er momenter som inngår i vurderingen:

 • hvor lenge deltakeren har vært med i programmet
 • progresjon i programmet
 • hvor hyppig fraværet har forekommet
 • om fraværet i vesentlig grad overstiger 10 prosent av den totale programtiden deltakeren har fått tildelt

Midlertidig eller permanent stans?

Introduksjonsprogrammet kan stansen:

 • midlertidig, det vil si i inntil tre måneder, eller
 • permanent, det vil si utover tre måneder 

Det er de samme årsakene som taler for både en permanent og en midlertidig stans. Om stansen gjøres midlertidig eller permanent vil avhenge av en konkret vurdering av forholdene og forholdenes grovhet.

Kommunen kan stanse programmet permanent uten et tidligere midlertidige stans. Men det kan allikevel være lurt å først stanse programmet midlertidig. På den måten vil deltakeren få mulighet til å endre innstilling, slik at han eller hun kan fullføre introduksjonsprogrammet.

For mer informasjon om stans av introduksjonsprogram, se rundskriv til introduksjonsloven del 2, kap. 2 § 7.

Kommunens vedtak og registrering

Dette er vedtak kommunen må fatte i forbindelse med stans av introduksjonsprogrammet:

 • midlertidig stans av introduksjonsprogram, eller
 • permanent stans av introduksjonsprogram

I tillegg må disse opplysningene være registert i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR):

 • dato for vedtak om stansing av introduksjonsprogram
 • årsak til stans

Noen kommuner registerer dette via eget fagsystem, mens andre gjør det direkte i NIR.

Fant du det du lette etter?