Slik bruker du introduksjonsloven og regelverket

Introduksjonsloven og forskriftene til loven regulerer introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Er du usikker på hvilke regler som gjelder? Her følger en oversikt over hvilke rettskilder du bør sjekke.

Sist oppdatert: 7. desember 2015

1. Undersøk introduksjonsloven først

Introduksjonslovens § 1 er lovens formålsparagraf. Den slår fast at formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet. Formålsparagrafen gir ikke i seg selv rettigheter og plikter, men er retningsgivende for de andre bestemmelsene i loven. Når du leser de andre bestemmelsene, kan formålsparagrafen hjelpe deg med å forstå hvordan du skal tolke bestemmelsen.

For å finne ut hvem som har rettigheter og plikter etter introduksjonsloven må man av og til også se på bestemmelsene om oppholdstillatelse i utlendingsloven.

2. Neste skritt: Forarbeidene til introduksjonsloven

Forarbeidene til introduksjonsloven er en annen viktig rettskilde. Selve lovteksten er ofte knapp og upresis, og forarbeidene kan hjelpe deg med å forstå bakgrunnen for de enkelte bestemmelsene.

De viktige forarbeidene er Odelstingsproposisjon nr. 28 (2002-2003) og Ot. prp. nr. 50 (2003-2004)

3. Avklaringer fra departementet og rundskriv

Rundskrivet er et hjelpemiddel for kommunene, og inneholder departementets retningslinjer til loven og forskriftene. Rundskrivet skal sikre lik praksis over hele landet. Det revideres to ganger i året, og finnes bare elektronisk.