Kvalifiseringsprosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner (Jobbsjansen del A)

Denne ordningen retter seg mot innvandrerkvinner i alderen 18-55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som ikke er omfattet av andre ordninger.

Kommuner kan søke om midler til prosjekter som skal bidra til at disse kvinnene får varig tilknytning til arbeidslivet og blir økonomisk selvhjulpne.

Personer som deltar i denne delene av Jobbsjansen går gjennom kvalifiseringsprogram etter modell av introduksjonsprogrammet. Det betyr at programmet i Jobbsjansen skal være individuelt tilpasset og bestå av ulike tiltak, for eksempel opplæring i norsk og samfunnskunnskap, arbeidspraksis, tiltak og yrkesrettede kurs fra NAV, samt helsefremmende aktiviteter. I motsetning til introduksjonsprogrammet, er Jobbsjansen ikke ment for nyankomne innvandrere.

Programmet skal ha et særskilt fokus på at deltakere tidlig kommer i praksis på ordinær arbeidsplass. Ved behov kan deltakere få grunnskole eller elementer av yrkesrettet fagopplæring. Programmet kan vare inntil to år, med forlengelse i inntil ett år om nødvendig. Deltakere som har lite skolegang kan få inntil fire års program.

Deltakerne mottar stønad mens de deltar i programmet, og utgiftene til stønaden kan dekkes av tilskuddsmidler fra IMDi.

Les mer om dette i rundskriv til Jobbsjansen del A.

Mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom (Jobbsjansen del B)

Ungdommer som ikke har et godt nok faglig grunnlag til å starte eller gjennomføre videregående opplæring, kan nå få mer grunnskoleopplæring gjennom Jobbsjansen. Det er fylkeskommuner som kan søke om disse midlene og gi tilbudet om mer grunnskoleopplæring. Tilbudet for den enkelte innvandrerungdom kan vare i inntil ett skoleår, i spesielle tilfeller i inntil 2 skoleår.

Det er innvandrerungdom i alderen 16-24 år som kan få mer grunnskoleopplæring. De må har rett til videregående opplæring, og de må ha behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre den videregående opplæringen.

Les mer om dette i rundskriv til Jobbsjansen del B.

Forlenget kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram (Jobbsjansen del C)

Gjennom denne ordningen kan kommuner tilby et ekstra år med kvalifiseringsløp til personer som har deltatt i introduksjonsprogram i tre år og som har behov for mer kvalifisering. 

Tilbudet er spesielt relevant for personer som har grunnskole eller videregående skole som en del av sitt introduksjonsprogram.

Deltakerne mottar stønad mens de deltar i programmet, og utgiftene til stønaden kan dekkes av tilskuddsmidler fra IMDi.

Les mer om dette i rundskriv til Jobbsjansen del C.

Bruk erfaringer fra Jobbsjansen!

Metoder som gir gode resultater i Jobbsjansen og tidligere forsøksordning Ny sjanse kan være nyttige for det ordinære tjenestetilbudet i NAV, voksenopplæringen og andre som arbeider med de aktuelle målgruppene. Disse rapportene gir deg mer kunnskap: